Виловити? Волосся? Ціна?

Çat? sac? fiyat?, kullan?lan malzemeye, sac kal?nl???na, kaplama ?ekline, üretici firmaya ve di?er baz? etkenlere göre de?i?mektedir. 2024 y?l? için genel bir fiyat bilgisi vermek gerekirse:

KDV hariç:

 • Galvanizli trapez sac: 40 TL/m² – 70 TL/m²
 • Boyal? trapez sac: 50 TL/m² – 80 TL/m²
 • Paslanmaz çelik trapez sac: 100 TL/m² – 150 TL/m²

Teknik Veriler:

 • Malzeme: Çelik, alüminyum veya bak?r
 • Sac kal?nl???: 0.40 mm – 1.20 mm
 • Kaplama ?ekli: Trapez sac, oluklu sac, shingle
 • Renk: Çe?itli renk seçenekleri mevcuttur
 • Ömür: Do?ru ?ekilde monte edilirse 50 y?la kadar dayanabilir
 • Bak?m: Düzenli olarak temizlenerek ve boyanarak bak?m? kolayd?r

Çat? sac? seçiminde dikkat edilmesi gereken baz? hususlar ?unlard?r:

 • Kullan?m amac?: Çat? kaplama, duvar kaplama veya siding gibi farkl? amaçlar için kullan?labilir.
 • ?klim ko?ullar?: Ya?mur, kar, f?rt?na gibi hava ko?ullar?na dayan?kl? olmas? gerekir.
 • Estetik: Çat?n?n genel görünümü ile uyumlu olmas? gerekir.
 • Bütçe: Fiyat ve performans aras?nda denge kurulmal?d?r.
Çat? Kaplama Fiyat?
Виловити? Ціна покриття?
27-200 trapez sac – çat? kaplamas?
27-200 trapez sac fiyatlar?

Çat? Sac? Yap?m?

Çat? sac? fiyat?, çat?yap?m?nda kullan?lan galvaniz saclar, farkl? kaplama a??rl?klar?na ve çinko kaplamalar?na göre çe?itli kalite gruplar?na ayr?l?r. En yayg?n kullan?lan galvaniz sac kaliteleri ?unlard?r:

1. Z275 Galvaniz Sac:

 • Kaplama A??rl???: 275 g/m²
 • Çinko Kaplama: 80 mikron
 • Kullan?m Alanlar?: Konut ve endüstriyel binalarda çat? kaplama, duvar kaplama, siding ve di?er genel amaçl? kullan?mlar

2. Z350 Galvaniz Sac:

 • Kaplama A??rl???: 350 g/m²
 • Çinko Kaplama: 100 mikron
 • Kullan?m Alanlar?: Daha korozif ortamlara maruz kalan binalarda çat? kaplama, duvar kaplama, siding ve di?er genel amaçl? kullan?mlar

3. Z450 Galvaniz Sac:

 • Kaplama A??rl???: 450 g/m²
 • Çinko Kaplama: 120 mikron
 • Kullan?m Alanlar?: Çok korozif ortamlara maruz kalan binalarda çat? kaplama, duvar kaplama, siding ve di?er genel amaçl? kullan?mlar

4. Galvalume Sac:

 • Kaplama: Alüminyum ve çinko ala??m?
 • Kullan?m Alanlar?: Hem çat? kaplama hem de duvar kaplama için uygundur. Özellikle deniz kenar? gibi korozif ortamlarda uzun ömürlüdür.

Çat? sac? seçiminde dikkat edilmesi gereken baz? hususlar ?unlard?r:

 • Kullan?m amac?: Çat? kaplama, duvar kaplama veya siding gibi farkl? amaçlar için kullan?labilir.
 • ?klim ko?ullar?: Ya?mur, kar, f?rt?na gibi hava ko?ullar?na dayan?kl? olmas? gerekir.
 • Bütçe: Fiyat ve performans aras?nda denge kurulmal?d?r.

Çelik Çat? A??rl?k Hesaplama

Çelik çat? a??rl???, bir dizi faktöre ba?l? olarak de?i?ir. Bu faktörler ?unlard?r:

 • Çelik sac tipi: Galvanizli, boyal? veya paslanmaz çelik sacdan üretilen çat?lar farkl? a??rl?klara sahiptir.
 • Sac kal?nl???: Sac kal?nl??? artt?kça a??rl?k da artar.
 • Kaplama ?ekli: Trapez sac, oluklu sac veya shingle gibi farkl? kaplama ?ekillerinin a??rl?klar? farkl?d?r.
 • Çat? alan?: Çat?n?n büyüklü?ü a??rl??? do?rudan etkiler.

Genel olarak çelik çat? kaplama a??rl?klar?:

 • Galvanizli trapez sac: 4 – 8 kg/m²
 • Boyal? trapez sac: 4.5 – 9 kg/m²
 • Paslanmaz çelik trapez sac: 7 – 11 kg/m²

Çelik çat? a??rl??? hesaplama:

Çelik çat? a??rl???n? hesaplamak için a?a??daki formülü kullanabilirsiniz:

A??rl?k (kg) = Çat? Alan? (m²) x Sac Yo?unlu?u (kg/m³) x Sac Kal?nl??? (mm)

Sac Yo?unlu?u (kg/m³):

 • Galvaniz Sac: 7.85 kg/m³
 • Boyal? Sac: 7.85 kg/m³
 • Paslanmaz Çelik Sac: 8.0 kg/m³

приклад:

100 m² alana sahip, 0.50 mm kal?nl???nda galvanizli trapez sacdan yap?lm?? bir çat?n?n a??rl???n? hesaplayal?m.

A??rl?k (kg) = 100 m² x 7.85 kg/m³ x 0.50 mm = 392.5 kg

Çat? sac? fiyat?, plaka, levha, a??rl???, hesaplama, a??rl?klar?, oluklu, metal, demir, çelik, 3 metre, 6 metre, 3mt, 6mt, 2.el, tabaka, metrelik, metrekare, modelleri, renkleri, trapez, ölçüleri, ebatlar?, 1 metre, istanbul, ankara, bursa, bal?kesir,  antalya, izmir, eski?ehir, kütahya, denizli