Fangen? Haar? Preis?

Çat? sac? fiyat?, kullan?lan malzemeye, sac kal?nl???na, kaplama ?ekline, üretici firmaya ve di?er baz? etkenlere göre de?i?mektedir. 2024 y?l? için genel bir fiyat bilgisi vermek gerekirse:

KDV hariç:

 • Galvanizli trapez sac: 40 TL/m² – 70 TL/m²
 • Boyal? trapez sac: 50 TL/m² – 80 TL/m²
 • Paslanmaz çelik trapez sac: 100 TL/m² – 150 TL/m²

Teknik Veriler:

 • Material: Çelik, alüminyum veya bak?r
 • Haarstärke: 0.40 mm – 1.20 mm
 • Kaplama ?ekli: Trapez sac, oluklu sac, shingle
 • Renk: Çe?itli renk seçenekleri mevcuttur
 • Ömür: Do?ru ?ekilde monte edilirse 50 y?la kadar dayanabilir
 • Bak?m: Düzenli olarak temizlenerek ve boyanarak bak?m? kolayd?r

Çat? sac? seçiminde dikkat edilmesi gereken baz? hususlar ?unlard?r:

 • Anwendungszweck: Çat? kaplama, duvar kaplama veya siding gibi farkl? amaçlar için kullan?labilir.
 • ?klim ko?ullar?: Ya?mur, kar, f?rt?na gibi hava ko?ullar?na dayan?kl? olmas? gerekir.
 • Ästhetisch: Çat?n?n genel görünümü ile uyumlu olmas? gerekir.
 • Bütçe: Fiyat ve performans aras?nda denge kurulmal?d?r.
Çat? Kaplama Fiyat?
Fangen? Beschichtungspreis?
27-200 Trapezblech – Dach? Abdeckung?
27-200 Trapezblechpreise?

Çat? Sac? Yap?m?

Çat? sac? fiyat?, çat?yap?m?nda kullan?lan galvaniz saclar, farkl? kaplama a??rl?klar?na ve çinko kaplamalar?na göre çe?itli kalite gruplar?na ayr?l?r. En yayg?n kullan?lan galvaniz sac kaliteleri ?unlard?r:

1. Z275 Galvaniz Sac:

 • Kaplama A??rl???: 275 g/m²
 • Çinko Kaplama: 80 mikron
 • Einsatzgebiete: Konut ve endüstriyel binalarda çat? kaplama, duvar kaplama, siding ve di?er genel amaçl? kullan?mlar

2. Z350 Galvaniz Sac:

 • Kaplama A??rl???: 350 g/m²
 • Çinko Kaplama: 100 mikron
 • Einsatzgebiete: Daha korozif ortamlara maruz kalan binalarda çat? kaplama, duvar kaplama, siding ve di?er genel amaçl? kullan?mlar

3. Z450 Galvaniz Sac:

 • Kaplama A??rl???: 450 g/m²
 • Çinko Kaplama: 120 mikron
 • Einsatzgebiete: Çok korozif ortamlara maruz kalan binalarda çat? kaplama, duvar kaplama, siding ve di?er genel amaçl? kullan?mlar

4. Galvalume Sac:

 • Kaplama: Alüminyum ve çinko ala??m?
 • Einsatzgebiete: Hem çat? kaplama hem de duvar kaplama için uygundur. Özellikle deniz kenar? gibi korozif ortamlarda uzun ömürlüdür.

Çat? sac? seçiminde dikkat edilmesi gereken baz? hususlar ?unlard?r:

 • Anwendungszweck: Çat? kaplama, duvar kaplama veya siding gibi farkl? amaçlar için kullan?labilir.
 • ?klim ko?ullar?: Ya?mur, kar, f?rt?na gibi hava ko?ullar?na dayan?kl? olmas? gerekir.
 • Bütçe: Fiyat ve performans aras?nda denge kurulmal?d?r.

Çelik Çat? A??rl?k Hesaplama

Çelik çat? a??rl???, bir dizi faktöre ba?l? olarak de?i?ir. Bu faktörler ?unlard?r:

 • Çelik sac tipi: Galvanizli, boyal? veya paslanmaz çelik sacdan üretilen çat?lar farkl? a??rl?klara sahiptir.
 • Haarstärke: Sac kal?nl??? artt?kça a??rl?k da artar.
 • Kaplama ?ekli: Trapez sac, oluklu sac veya shingle gibi farkl? kaplama ?ekillerinin a??rl?klar? farkl?d?r.
 • Çat? alan?: Çat?n?n büyüklü?ü a??rl??? do?rudan etkiler.

Genel olarak çelik çat? kaplama a??rl?klar?:

 • Galvanizli trapez sac: 4 – 8 kg/m²
 • Boyal? trapez sac: 4.5 – 9 kg/m²
 • Paslanmaz çelik trapez sac: 7 – 11 kg/m²

Çelik çat? a??rl??? hesaplama:

Çelik çat? a??rl???n? hesaplamak için a?a??daki formülü kullanabilirsiniz:

A??rl?k (kg) = Çat? Alan? (m²) x Sac Yo?unlu?u (kg/m³) x Sac Kal?nl??? (mm)

Sac Yo?unlu?u (kg/m³):

 • Galvaniz Sac: 7.85 kg/m³
 • Boyal? Sac: 7.85 kg/m³
 • Paslanmaz Çelik Sac: 8.0 kg/m³

Beispiel:

100 m² alana sahip, 0.50 mm kal?nl???nda galvanizli trapez sacdan yap?lm?? bir çat?n?n a??rl???n? hesaplayal?m.

A??rl?k (kg) = 100 m² x 7.85 kg/m³ x 0.50 mm = 392.5 kg

Çat? sac? fiyat?, plaka, levha, a??rl???, hesaplama, a??rl?klar?, oluklu, metal, demir, çelik, 3 metre, 6 metre, 3mt, 6mt, 2.el, tabaka, metrelik, metrekare, modelleri, renkleri, trapez, ölçüleri, ebatlar?, 1 metre, istanbul, ankara, bursa, bal?kesir,  antalya, izmir, eski?ehir, kütahya, denizli