Attraper? Prix du revêtement ?

Çat? kaplama fiyat?, galvaniz, boyal? veya metal olmas?na göre de?i?mektedir. ?stanbul, Ankara, ?zmir, Bursa nakliye farklar?ndan dolay? de?i?mektedir.

 

Çelik Çat? Kaplama Fiyat? 2024

Çelik çat? kaplama fiyatlar?, bir dizi faktöre ba?l? olarak de?i?ir. Bu faktörler ?unlard?r:

 • Çelik sac tipi: Galvanizli, boyal? veya paslanmaz çelik sacdan üretilen çat?lar?n fiyatlar? farkl?d?r.
 • Épaisseur des cheveux : Épaisseur des cheveux ??? À mesure qu’il augmente, le prix augmente également.
 • Kaplama ?ekli: Trapez sac, oluklu sac veya shingle gibi farkl? kaplama ?ekillerinin fiyatlar? farkl?d?r.
 • Montant: Sipari? edilen çat? kaplama malzemesi miktar? fiyat? etkileyebilir.
 • Fabricant: différent? Politiques de prix des entreprises manufacturières ? différent? il pourrait être.
 • ??çilik: Çat? kaplama i?çili?i de fiyat?n önemli bir bile?enidir.

Genel olarak çelik çat? kaplama fiyatlar?:

 • Sans TVA:
 • Galvanizli trapez sac: 100 TL/m² – 120 TL/m²
 • Boyal? trapez sac: 150 TL/m² – 250 TL/m²
 • Paslanmaz çelik trapez sac: 300 TL/m² – 450 TL/m²

Les prix peuvent être mis à jour, il est donc recommandé de consulter les fabricants ou les vendeurs pour obtenir les informations les plus récentes sur les prix.

Çelik çat? kaplama fiyatlar?n? etkileyen faktörler:

 • Prix des matières premières ? : Çelik ve di?er ham maddelerin fiyatlar?ndaki dalgalanmalar çelik çat? kaplama fiyatlar?n? da etkilemektedir.
 • Taux de change: Döviz kurundaki dalgalanmalar ithal hammadde kullanan üreticileri etkilemekte ve bu da çelik çat? kaplama fiyatlar?n? etkilemektedir.
 • Prix de l’énergie ? : Enerji fiyatlar?ndaki art??lar üretim maliyetlerini de art?rarak çelik çat? kaplama fiyatlar?n? etkilemektedir.
 • Offre et la demande: Piyasadaki talep ve arz durumu da çelik çat? kaplama fiyatlar?n? etkileyen bir faktördür.

Çelik Çat? Kaplama Fiyat Listesi 2024 (Kal?nl??a Göre)

Fiyatlar KDV hariç olarak belirtilmi?tir.

Galvanizli Trapez Sac

Épaisseur des cheveux ??? (mm) Fiyat Aral??? (m²/TL)
0.40 40 – 55
0.50 45 – 65
0.60 50 – 75
0.70 60 – 85
0.80 70 – 95

Boyal? Trapez Sac

Épaisseur des cheveux ??? (mm) Fiyat Aral??? (m²/TL)
0.40 50 – 65
0.50 55 – 75
0.60 60 – 85
0.70 70 – 95
0.80 80 – 105

Paslanmaz Çelik Trapez Sac

Épaisseur des cheveux ??? (mm) Fiyat Aral??? (m²/TL)
0.40 80 – 110
0.50 90 – 120
0.60 100 – 130
0.70 110 – 140
0.80 120 – 150

Fiyatlarda günlük de?i?imler olmaktad?r, bu nedenle en güncel fiyat bilgisi için bize dan??man?z tavsiye edilir.

çat? kaplama fiyat?
Tôle trapézoïdale 27-200 – toiture ? couvrant?
çat? kaplama fiyat? 2024

Çelik çat? kaplama a??rl?klar?:

 • Galvanizli trapez sac: 4 – 8 kg/m²
 • Boyal? trapez sac: 4.5 – 9 kg/m²
 • Paslanmaz çelik trapez sac: 7 – 11 kg/m²

Çelik çat? a??rl??? hesaplama:

Çelik çat? a??rl???n? hesaplamak için a?a??daki formülü kullanabilirsiniz:

A??rl?k (kg) = Çat? Alan? (m²) x Sac Yo?unlu?u (kg/m²) x Sac Kal?nl??? (mm)

Sac Yo?unlu?u (kg/m³):

 • Galvanizli Sac: 7.85 kg/m³
 • Boyal? Sac: 7.85 kg/m³
 • Paslanmaz Çelik Sac: 8.0 kg/m³

Exemple:

100 m² alana sahip, 0.50 mm kal?nl???nda galvanizli trapez sacdan yap?lm?? bir çat?n?n a??rl???n? hesaplayal?m.

A??rl?k (kg) = 100 m² x 7.85 kg/m³ x 0.50 mm = 392.5 kg

Note: Bu bilgiler genel bilgilere dayanmaktad?r. Kesin a??rl?k hesaplama için bize dan??man?z? tavsiye edilir.

Çat? kaplama fiyat?, malzemeleri, çelik, demir, metal, en iyi, en ucuz, sac, levhas?, plaka, onduline, kenet, saç, çinko, oluklu, istanbul, ?ile, edirne, antalya, ankara, izmir, bursa, eski?ehir, kayseri, sinop, bolu, kastamonu, ??d?r