Catch? Coating Price?

Çat? kaplama fiyat?, galvaniz, boyal? veya metal olmas?na göre de?i?mektedir. ?stanbul, Ankara, ?zmir, Bursa nakliye farklar?ndan dolay? de?i?mektedir.

 

Çelik Çat? Kaplama Fiyat? 2024

Çelik çat? kaplama fiyatlar?, bir dizi faktöre ba?l? olarak de?i?ir. Bu faktörler ?unlard?r:

 • Çelik sac tipi: Galvanizli, boyal? veya paslanmaz çelik sacdan üretilen çat?lar?n fiyatlar? farkl?d?r.
 • Hair thickness: Sac kal?nl??? artt?kça fiyat da artar.
 • Coating Type: Trapez sac, oluklu sac veya shingle gibi farkl? kaplama ?ekillerinin fiyatlar? farkl?d?r.
 • Amount: Sipari? edilen çat? kaplama malzemesi miktar? fiyat? etkileyebilir.
 • Üretici firma: Farkl? üretici firmalar?n fiyat politikalar? farkl? olabilir.
 • ??çilik: Çat? kaplama i?çili?i de fiyat?n önemli bir bile?enidir.

Genel olarak çelik çat? kaplama fiyatlar?:

 • Excluding VAT:
 • Galvanizli trapez sac: 100 TL/m² – 120 TL/m²
 • Boyal? trapez sac: 150 TL/m² – 250 TL/m²
 • Paslanmaz çelik trapez sac: 300 TL/m² – 450 TL/m²

Fiyatlarda güncellemeler olabilir, bu nedenle en güncel fiyat bilgisi için üretici firmalara veya sat?c?lara dan??man?z tavsiye edilir.

Çelik çat? kaplama fiyatlar?n? etkileyen faktörler:

 • Raw Material Prices?: Çelik ve di?er ham maddelerin fiyatlar?ndaki dalgalanmalar çelik çat? kaplama fiyatlar?n? da etkilemektedir.
 • Exchange rate: Döviz kurundaki dalgalanmalar ithal hammadde kullanan üreticileri etkilemekte ve bu da çelik çat? kaplama fiyatlar?n? etkilemektedir.
 • Enerji Fiyatlar?: Enerji fiyatlar?ndaki art??lar üretim maliyetlerini de art?rarak çelik çat? kaplama fiyatlar?n? etkilemektedir.
 • Talep ve Arz: Piyasadaki talep ve arz durumu da çelik çat? kaplama fiyatlar?n? etkileyen bir faktördür.

Çelik Çat? Kaplama Fiyat Listesi 2024 (Kal?nl??a Göre)

Fiyatlar KDV hariç olarak belirtilmi?tir.

Galvanizli Trapez Sac

Hair Thickness??? (mm) Fiyat Aral??? (m²/TL)
0.40 40 – 55
0.50 45 – 65
0.60 50 – 75
0.70 60 – 85
0.80 70 – 95

Boyal? Trapez Sac

Hair Thickness??? (mm) Fiyat Aral??? (m²/TL)
0.40 50 – 65
0.50 55 – 75
0.60 60 – 85
0.70 70 – 95
0.80 80 – 105

Paslanmaz Çelik Trapez Sac

Hair Thickness??? (mm) Fiyat Aral??? (m²/TL)
0.40 80 – 110
0.50 90 – 120
0.60 100 – 130
0.70 110 – 140
0.80 120 – 150

Fiyatlarda günlük de?i?imler olmaktad?r, bu nedenle en güncel fiyat bilgisi için bize dan??man?z tavsiye edilir.

çat? kaplama fiyat?
27-200 trapezoidal sheet – roof? covering?
çat? kaplama fiyat? 2024

Çelik çat? kaplama a??rl?klar?:

 • Galvanizli trapez sac: 4 – 8 kg/m²
 • Boyal? trapez sac: 4.5 – 9 kg/m²
 • Paslanmaz çelik trapez sac: 7 – 11 kg/m²

Çelik çat? a??rl??? hesaplama:

Çelik çat? a??rl???n? hesaplamak için a?a??daki formülü kullanabilirsiniz:

A??rl?k (kg) = Çat? Alan? (m²) x Sac Yo?unlu?u (kg/m²) x Sac Kal?nl??? (mm)

Sac Yo?unlu?u (kg/m³):

 • Galvanizli Sac: 7.85 kg/m³
 • Boyal? Sac: 7.85 kg/m³
 • Paslanmaz Çelik Sac: 8.0 kg/m³

Example:

100 m² alana sahip, 0.50 mm kal?nl???nda galvanizli trapez sacdan yap?lm?? bir çat?n?n a??rl???n? hesaplayal?m.

A??rl?k (kg) = 100 m² x 7.85 kg/m³ x 0.50 mm = 392.5 kg

Note: Bu bilgiler genel bilgilere dayanmaktad?r. Kesin a??rl?k hesaplama için bize dan??man?z? tavsiye edilir.

Çat? kaplama fiyat?, malzemeleri, çelik, demir, metal, en iyi, en ucuz, sac, levhas?, plaka, onduline, kenet, saç, çinko, oluklu, istanbul, ?ile, edirne, antalya, ankara, izmir, bursa, eski?ehir, kayseri, sinop, bolu, kastamonu, ??d?r