Galvaniseret plade Pris?

Galvaniz sac fiyat?, çelik sac fiyat?, galvanizleme maliyeti, piyasa dalgalanmalar? Og ifølge sælgere de?i?iklik gösterebilmektedir.

2024 y?l? ?ubat ay? için genel bir galvaniz sac fiyat skalas?:

 • 0.50 mm kal?nl???nda: 210 – 230 TL/m²
 • 1.00 mm kal?nl???nda: 310 – 330 TL/m²
 • 1.50 mm kal?nl???nda: 410 – 430 TL/m²
 • 2.00 mm kal?nl???nda: 510 – 530 TL/m²

Fiyatlar? etkileyebilecek di?er faktörler:

 • Sac boyutlar?: Sac?n geni?li?i ve uzunlu?u da fiyat? etkileyen faktörler aras?ndad?r.
 • Arktype: Trapez sac, oluklu sac, düz sac gibi farkl? sac tipleri de farkl? fiyatlara sat?lmaktad?r.
 • Galvaniz kaplama miktar?: Galvaniz kaplama miktar? artt?kça sac?n fiyat? da artmaktad?r.
 • Bestille? beløb?: Prisrabat kan opnås ved større mængder af ordrer.

Galvaniz sac fiyat?, birçok faktörden etkilenerek sürekli de?i?kenlik gösterir. Bu faktörlerden baz?lar? ?unlard?r:

1. Çelik Sac Fiyatlar?:

Galvaniz sac üretiminde kullan?lan hammadde çelik sac oldu?undan, çelik sac fiyatlar?ndaki dalgalanmalar galvaniz sac fiyatlar?n? da do?rudan etkiler. Çelik sac fiyatlar?ndaki art??lar, galvaniz sac fiyatlar?nda da art??a neden olur.

2. Galvanizleme Maliyeti:

Galvanizleme i?leminin maliyeti de galvaniz sac fiyatlar?n? etkileyen önemli bir faktördür. Galvanizleme i?leminde kullan?lan çinko fiyatlar?, enerji maliyetleri ve i?çilik maliyetleri gibi faktörler galvanizleme maliyetini ve dolay?s?yla galvaniz sac fiyatlar?n? etkiler.

3. Piyasa Dalgalanmalar?:

Döviz kurlar?, enflasyon, global ekonomik geli?meler ve sektöre özel talep ve arz gibi piyasadaki genel dalgalanmalar da galvaniz sac fiyatlar?n? etkileyebilmektedir.

4. Sat?c?lar:

Farkl? sat?c?lar, galvaniz sac fiyat? kendi maliyet ve kar marjlar?na göre belirleyebilirler. Bu nedenle, ayn? tip ve kal?nl??a sahip galvaniz sac için farkl? sat?c?lardan farkl? fiyat teklifleri alabilirsiniz.

5. Sac Özellikleri:

Galvaniz sac fiyat?, sac?n kal?nl???, geni?li?i, uzunlu?u, galvaniz kaplama miktar? ve sac tipi (trapez sac, oluklu sac, düz sac vb.) gibi özelliklerine göre de de?i?iklik gösterir.

6. Sipari? Miktar?:

Prisrabat kan opnås ved større mængder af ordrer.

Galvaniz Sac Fiyat?n? Ö?renmek ?çin:

 • Demir çelik sat?c?lar?n?n web sitelerini ve e-ticaret platformlar?n? kontrol edebilirsiniz.
 • Farkl? sat?c?lardan fiyat teklifi alarak kar??la?t?rma yapabilirsiniz.
 • Galvaniz sac fiyatlar?n? takip eden web sitelerini ve forumlar? kullanabilirsiniz.
galvaniz-sac-nedir

Galvaniz Sac A??rl?k Hesaplama

Sac?na??rl???n? Du kan bruge følgende formel til at beregne:

Vægt = (densitet x arkstørrelse x arktykkelse) / 1000

Variabler i formlen:

 • Massefylde: Det er en værdi, der varierer afhængigt af arkets materiale.
  • Çelik sac için yo?unluk: 7.85 g/cm³
  • Alüminyum sac için yo?unluk: 2.7 g/cm³
  • Paslanmaz sac için yo?unluk: 8 g/cm³
  • DKP sac için yo?unluk: 7.85 g/cm³
  • Galvanizli sac için yo?unluk: 7.85 g/cm³ (galvaniz kaplama katman? dikkate al?nmaz)
 • Arkstørrelse:
  • Arkets bredde (mm)
  • Arklængde (mm)
 • Hårtykkelse: Pladetykkelse (mm)

Eksempel:

 • Sac türü: Siyah sac
 • Sac boyutu: 1000 mm x 2000 mm x 2 mm
 • Sac yo?unlu?u: 7.85 g/cm³

Vægt = (7,85 g/cm³ x 1000 mm x 2000 mm x 2 mm) / 1000 = 314 kg

Galvaniz sac fiyat?, 030,050, 2mm, boyal?, çinko, plaka, levha, 3mm ,060, çat?, trapez, kaplama, boru, profil, demir, metal, renk, istanbul, adana, ankara, izmir, bursa, manisa, eski?ehir, kastamonu, diyarbak?r, erzincan, ??d?r, ardahan, kars, samsun