Цены на листовой металл?

Sac levha fiyatlar?, birçok faktöre ba?l? olarak de?i?kenlik gösterebilir. Bu faktörler ?unlard?r:

 • Sac türü: DKP sac, galvaniz sac, paslanmaz sac, siyah sac gibi farkl? sac türleri farkl? fiyatlara sahiptir.
 • Толщина волос: Sac?n türüne göre kal?nl??? azald?kça veya artt?kça fiyat? da artar.
 • Sac ebat?: Sac?n ebat? büyüdükçe a??rl??? artmas? sebebiyle fiyat? da artar.
 • Sac markas?: Farkl? sac kaliteleri farkl? fiyat politikalar?na sahip olabilir.
 • Рыночные условия: Döviz kuru, hammadde fiyatlar? ve talep gibi piyasa ko?ullar? sac levha fiyatlar?n? etkileyebilir.

2024 y?l? ?ubat ay? itibar?yla baz? волосы levha fiyatlar?:

DKP Sac:

 • 1 mm kal?nl???nda, 1000×2000 mm ebat?nda DKP sac fiyat?: 278,40 TL + KDV
 • 1,2 mm kal?nl???nda, 1000×2000 mm ebat?nda DKP sac fiyat?: 330,24 TL + KDV

Оцинкованный лист:

 • 0,50 mm kal?nl???nda, 100×200 cm ebat?nda galvaniz sac fiyat?: 210 TL
 • 1 mm kal?nl???nda, 100×200 cm ebat?nda galvaniz sac fiyat?: 270 TL

Siyah Sac:

 • 1 mm kal?nl???nda, 1000×2000 mm ebat?nda siyah sac fiyat?: 250 TL + KDV
 • 2 mm kal?nl???nda, 1000×2000 mm ebat?nda siyah sac fiyat?: 270 TL + KDV

Paslanmaz Sac:

 • 304 kalite, 1 mm kal?nl???nda, 1000×2000 mm ebat?nda paslanmaz sac fiyat?: 5.000 TL + KDV
 • 316 kalite, 1 mm kal?nl???nda, 1000×2000 mm ebat?nda paslanmaz sac fiyat?: 6.000 TL + KDV

Fiyatlar?n güncel olmad???n? ve sadece bilgilendirme amaçl? oldu?unu lütfen unutmay?n. Güncel fiyatlar için bizimle ileti?ime geçmenizi tavsiye ederiz.

Цены на листовой металл?

Sac levha fiyatlar?, saclar plaka olarak sat?labilmektedir. Perakende sat???m?z olmad??? sebebiyle bu tür taleplere cevap verememekteyiz. Galvaniz, dkp, siyah , kal?n, platina veya paslanmaz gibi ürünleri bize sorabilirsiniz. Ayr?ca slab ve kal?n levha sat???m?zda bulunmaktad?r.

Sac levha a??rl?k hesaplama

Sac levha a??rl???, sac?n türüne, kal?nl???na, enine ve boyuna göre de?i?ir. Sac levha a??rl???n? hesaplamak için a?a??daki formülü kullanabilirsiniz:

A??rl?k = (Sac Türü Yo?unlu?u * Sac Kal?nl??? * Sac En * Sac Boy) / 1000

Здесь:

 • Масса: Sac levhan?n a??rl??? (kg)
 • Sac Türü Yo?unlu?u: Sac?n türüne göre de?i?en bir de?erdir. A?a??da baz? yayg?n sac türleri ve yo?unluklar? listelenmi?tir:
  • Çelik sac: 7850 kg/m³
  • Alüminyum sac: 2700 kg/m³
  • Paslanmaz çelik sac: 8000 kg/m³
 • Толщина волос: Sac?n kal?nl??? (mm)
 • Sac En: Ширина листа (мм)
 • Sac Boy: Длина листа (мм)

Пример:

1 mm kal?nl???nda, 1000 mm eninde ve 2000 mm boyunda bir çelik sac levhan?n a??rl???n? hesaplamak için:

A??rl?k = (7850 kg/m³ * 1 mm * 1000 mm * 2000 mm) / 1000

A??rl?k = 157 kg

 

лист котла p265?
лист котла p265?
sac levha fiyatlar?

 

Siyah Sac Levha Fiyat Listesi Kal?nl?k 3 – 20 mm, Geni?lik 1500 mm, Uzunluk 6000 mm

Примечание: A?a??daki tabloda yer alan fiyatlar, 3 mm ile 20 mm aras?nda de?i?en kal?nl?klarda, 1500 mm geni?li?inde ve 6000 mm uzunlu?undaki siyah sac levhalar için ortalama fiyatlard?r. Gerçek fiyatlar, tedarikçiye, sipari? miktar?na ve di?er faktörlere göre de?i?iklik gösterebilir.

SAC LEVHA F?YAT L?STES?

Толщина (мм) Geni?lik (mm) Uzunluk (mm) Yakla??k Fiyat Aral??? (TL/kg)
3 1500 6000 21 TL – 23 TL
4 1500 6000 21 TL – 23 TL
5 1500 6000 21 TL – 23 TL
6 1500 6000 21 TL – 23 TL
7 1500 6000 21 TL – 23 TL
8 1500 6000 21 TL – 23 TL
9 1500 6000 21 TL – 23 TL
10 1500 6000 21 TL – 23 TL
11 1500 6000 21 TL – 23 TL
12 1500 6000 21 TL – 23 TL
13 1500 6000 21 TL – 23 TL
14 1500 6000 22 TL – 25 TL
15 1500 6000 22 TL – 25 TL
16 1500 6000 22 TL – 25 TL
17 1500 6000 22 TL – 25 TL
18 1500 6000 22 TL – 25 TL
19 1500 6000 22 TL – 25 TL
20 1500 6000 22 TL – 25 TL

На что следует обратить внимание:

 • Цены указаны без НДС.
 • Fiyatlar teslimat masraflar? ve di?er ek ücretleri içermeyebilir.
 • Farkl? ölçülerde saclar da mevcuttur.
 • Цены, заказать? Она может варьироваться в зависимости от суммы и способа оплаты.

Daha güncel fiyat bilgileri ve size özel bir teklif için lütfen ileti?ime geçiniz.

Sac levha fiyatlar?, metal, a??rl?k, plaka, 3mm, demir, ince, ölçüleri, baklava, çat?, 2mm, kg, çe?itleri, trapez, boyal?, paslanmaz, çelik, st37, st44, st52, fiyat?