L Цены на железо?

L demir fiyatlar?, Tercih edece?iniz ürün çelik olmas? sebebiyle a??rl?k hesaplamas? standartt?r. Ayr?ca bölglere göre fiyatlar de?i?mektedir. Buradaki as?l etken nakliye maliyetidir. ?stanbul L demir fiyatlar? ile ?zmir L demir fiyatlar? farkl?d?r.

?stanbul L Demir Fiyatlar? ile ?zmir L Demir Fiyatlar? Kar??la?t?rmas?

L demir fiyatlar?, birçok faktöre ba?l? olarak de?i?ebilmektedir. Bu faktörler ?unlard?r:

 • Demir çe?idi: S235JR, S355JR, St44-2 gibi farkl? demir türlerinin fiyatlar? farkl?d?r.
 • L demir boyutlar?: L demirlerin kenar uzunluklar? ve kal?nl?klar? fiyatlar?n? etkiler.
 • Fiyat dalgalanmalar?: Döviz kuru ve hammadde fiyatlar?ndaki dalgalanmalar L demir fiyatlar?n? da etkileyebilir.
 • Sat?c?: Farkl? sat?c?lar?n fiyat politikalar? ve stok durumlar? da fiyatlar? etkileyebilir.

Genel olarak, ?stanbul ve ?zmir’de L demir fiyatlar? aras?nda çok büyük bir fark yoktur. Ancak, baz? durumlarda, ?stanbul’da fiyatlar?n ?zmir’den biraz daha yüksek olabilece?ini görebilirsiniz.

A?a??da, ?ubat 2024 tarihi için ?stanbul ve ?zmir’de baz? yayg?n L demir boyutlar?n?n fiyatlar?n? kar??la?t?ran bir tablo yer almaktad?r:

Boyut ?stanbul (TL/kg) ?zmir (TL/kg)
L 40x40x3 23,50 25,40
L 50x50x4 24,00 25,80
L 60x60x5 24,50 25,30
L 70x70x6 25,00 26,80
L 80x80x7 25,50 26,30

Görüldü?ü gibi, fiyatlar aras?nda çok büyük bir fark yoktur. Ancak, ?zmir’de baz? boyutlarda L demirlerin ?stanbul’dan biraz daha ucuz oldu?unu görebilirsiniz.

L demir sat?n almadan önce:

 • Farkl? sat?c?lardan fiyat teklifi alman?z ve fiyatlar? kar??la?t?rman?z önemlidir.
 • ?htiyac?n?z olan L demir boyutlar?n? ve özelliklerini net olarak belirlemeniz gerekir.
 • Fiyat dalgalanmalar?n? göz önünde bulundurman?z ve güncel fiyatlar için ara?t?rma yapman?z gerekir.

L Demir Fiyat Listesi

A?a??da, L demir ebatlar? fiyatlar?n? gösteren güncellenmi? bir tablo yer almaktad?r:

Boyut Fiyat (TL/kg)
L 40x40x3 23,50
L 50x50x4 24,00
L 60x60x5 24,50
L 70x70x6 25,00
L 80x80x7 25,50
L 100x100x8 26,00

Fiyatlar, birçok faktöre ba?l? olarak de?i?ebilir. Bu faktörler ?unlard?r:

 • Demir çe?idi: S235JR, S355JR, St44-2 gibi farkl? demir türlerinin fiyatlar? farkl?d?r.
 • L demir boyutlar?: L demirlerin kenar uzunluklar? ve kal?nl?klar? fiyatlar?n? etkiler.
 • Fiyat dalgalanmalar?: Döviz kuru ve hammadde fiyatlar?ndaki dalgalanmalar L demir fiyatlar?n? da etkileyebilir.
 • Sat?c?: Farkl? sat?c?lar?n fiyat politikalar? ve stok durumlar? da fiyatlar? etkileyebilir.

L demir sat?n almadan önce:

 • ?htiyac?n?z olan L demir boyutlar?n? ve özelliklerini net olarak belirlemeniz gerekir.
 • Fiyat dalgalanmalar?n? göz önünde bulundurman?z ve güncel fiyatlar için ara?t?rma yapman?z gerekir.
L demir Fiyatlar?

 

L demir fiyatlar?
L demir fiyatlar?

Kö?ebent demir ile L demir Fark? nedir?

Kö?ebent demir ve L demir, her ikisi de in?aatta ve di?er metal i?leme uygulamalar?nda kullan?lan iki yayg?n çelik profildir. Görünü?te ve kullan?mda benzerlik göstermelerine ra?men, aralar?nda baz? önemli farklar vard?r.

Kö?ebent Demir:

 • L ?eklindedir, ancak kenarlar? birbirine dik aç?yla de?il, belirli bir aç?yla (genellikle 90° veya 45°) bükülmü?tür.
 • Farkl? aç?larda üretilebilir, örne?in 45°, 60°, 75° ve 90°.
 • Çe?itli boyutlarda ve kal?nl?klarda mevcuttur.
 • Daha sa?lam ve dayan?kl? bir yap?ya sahiptir.
 • Genellikle ta??y?c? eleman olarak kullan?l?r, örne?in binalarda kolonlar ve kiri?ler.
 • Çe?itli ba?lant? elemanlar? ile kullan?labilir.

L Demir:

 • L ?eklindedir ve kenarlar? birbirine dik aç?yla bükülmü?tür.
 • “L profil” veya “L kesit” olarak da bilinir.
 • Çe?itli boyutlarda ve kal?nl?klarda mevcuttur.
 • Kö?ebent demire göre daha hafiftir.
 • Çe?itli amaçlar için kullan?labilir, örne?in çerçeveleme, raf yap?m?, kö?e takviyesi ve dekorasyon.
 • Kaynak ve c?vata gibi ba?lant? elemanlar? ile kullan?labilir.

Özetle:

 • Kö?ebent demir ve L demir, L ?eklinde profillerdir.
 • Kö?ebent demir, kenarlar? belirli bir aç?yla bükülmü? L demirdir.
 • Kö?ebent demir, L demire göre daha sa?lam ve dayan?kl?d?r.
 • L demir, kö?ebent demire göre daha hafiftir.
 • Her iki profil de çe?itli amaçlar için kullan?labilir.

Hangi profilin kullan?laca??, projenin özel gereksinimlerine ba?l?d?r.

Дополнительная информация:

 • Kö?ebent demir ve L demir, farkl? çelik türlerinden üretilebilir.
 • Her iki profil de galvanizli veya paslanmaz çelik olarak da mevcuttur.
 • Fiyatlar, profile göre de?i?ebilir.

Bölgelere Göre L Demir Fiyat Listesi

L demir fiyatlar?, birçok faktöre ba?l? olarak de?i?ebilmektedir. Bu faktörler ?unlard?r:

 • Область: Fiyatlar bölgeden bölgeye de?i?iklik gösterebilir.
 • Demir çe?idi: S235JR, S355JR, St44-2 gibi farkl? demir türlerinin fiyatlar? farkl?d?r.
 • L demir boyutlar?: L demirlerin kenar uzunluklar? ve kal?nl?klar? fiyatlar?n? etkiler.
 • Fiyat dalgalanmalar?: Döviz kuru ve hammadde fiyatlar?ndaki dalgalanmalar L demir fiyatlar?n? da etkileyebilir.
 • Sat?c?: Farkl? sat?c?lar?n fiyat politikalar? ve stok durumlar? da fiyatlar? etkileyebilir.

A?a??da, baz? yayg?n L demir boyutlar?n?n Türkiye’deki baz? bölgelerde yakla??k fiyatlar?n? gösteren bir tablo yer almaktad?r:

Bölge Boyut Fiyat (TL/kg)
?stanbul L 40x40x3 26,50
?zmir L 40x40x3 26,40
Ankara L 40x40x3 26,60
Bursa L 40x40x3 26,55
Antalya L 40x40x3 26,70

 

L demir Fiyatlar?, çelik, kö?ebent, 20×20, 30×30, 40×40, 50×50, 50 lik, 100, 200, 250, ?zmir, Kocaeli, Karabük, Ere?li, ?stanbul, Denizli, Bursa, 6 metre, 4 lük, 5 lik, fiyat?, a??rl???