Steel Pipe Prices?

Çelik boru fiyatlar?, çelik fiyat?, boru tipi, boyutlar?, malzeme And sat?c?lara göre de?i?iklik gösterir.

2023 y?l? Aral?k ay? için genel bir çelik boru fiyat skalas?:

 • Siyah boru: 25 TL/kg – 40 TL/kg
 • Galvanizli boru: 35 TL/kg – 50 TL/kg
 • Paslanmaz boru: 80 TL/kg – 150 TL/kg
 • Diki?siz boru: 50 TL/kg – 80 TL/kg
 • Mannesmann boru: 60 TL/kg – 90 TL/kg

Çelik boru fiyatlar?n? etkileyebilecek di?er faktörler:

 • Wall thickness: Duvar kal?nl??? artt?kça fiyat da artmaktad?r.
 • Uzunluk: Uzun borular, k?sa borulara göre daha pahal? olabilir.
 • Quality: S235, S355 ve ST44 gibi farkl? çelik türlerinden üretilen borular?n fiyatlar? da farkl?d?r.
 • Sipari? miktar?: Büyük miktarlarda sipari?lerde fiyat indirimi al?nabilir.

Çelik borular?n genel özellikleri:

 • Durability: Çelik borular, yüksek mukavemete sahip ve dayan?kl? ürünlerdir.
 • Long lasting: Do?ru ?ekilde kullan?ld???nda ve korundu?unda uzun ömürlüdür.
 • Çe?itlilik: Farkl? boyutlarda, boru tiplerinde ve malzemelerde üretilebilir.
 • Kullan?m alanlar?: ?n?aat, makine imalat?, gemi in?as?, otomotiv sanayi gibi birçok alanda kullan?l?r.

Steel Pipe Types

Çelik borular, çe?itli uygulamalarda kullan?lan çok yönlü bir malzemedir. Çelik boru türleri ?unlard?r:

 • Siyah boru: Bu en yayg?n çelik boru türüdür ve genellikle su ve gaz hatlar? için kullan?l?r. Siyah boru, mukavemet ve dayan?kl?l?k sa?layan diki?siz çelikten yap?l?r.
 • Galvanizli boru: Bu tip çelik boru, korozyona kar?? koruma sa?layan bir çinko kaplamas? ile kaplanm??t?r. Galvanizli boru, suya maruz kalan uygulamalarda, örne?in sprinkler sistemlerinde ve çitlerde kullan?l?r.
 • Paslanmaz çelik boru: Bu tip çelik boru, paslanma ve korozyona kar?? dirençli olan bir ala??mdan yap?lm??t?r. Paslanmaz çelik boru, g?da i?leme, kimyasal i?leme ve denizcilik gibi korozyona direncin önemli oldu?u uygulamalarda kullan?l?r.
 • Diki?siz boru: Bu tip çelik boru, tek bir çelik parças?ndan yap?l?r ve diki? yoktur. Diki?siz boru, yüksek bas?nçl? uygulamalarda, örne?in hidrolik hatlarda ve kazanlarda kullan?l?r.
 • ERW boru: Bu tip çelik boru, bir çelik ?eridin kenarlar?n?n bir araya getirilmesi ve kaynaklanmas?yla yap?l?r. ERW boru, siyah borudan daha az pahal?d?r ve genellikle dü?ük bas?nçl? uygulamalarda kullan?l?r.

  Çelik boru seçerken, uygulaman?n özel gereksinimlerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Örne?in, korozyona kar?? koruma önemliyse, galvanizli veya paslanmaz çelik boru kullan?lmal?d?r. Yüksek bas?nçl? bir uygulama için diki?siz boru kullan?lmal?d?r.

steel pipe price?
steel pipe prices?
steel pipe prices?

Spiral ve Boyuna Kaynakl? Boru Türlerinin Özellikleri

Spiral Boru:

 • Üretim: Spiral boru, bir çelik ?eridin sarmal bir ?ekilde bükülmesi ve kaynaklanmas?yla üretilir.
 • Özellikler:
  • Daha yüksek bas?nçlara dayanabilir.
  • Daha fazla esnekli?e sahiptir.
  • Daha uzun ömürlüdür.
  • Daha pahal?d?r.
  • Daha az yayg?nd?r.
 • Kullan?m alanlar?:
  • Yüksek bas?nçl? s?v? ve gaz ta??mac?l???
  • Petrol ve gaz sondaj?
  • Su ar?tma
  • Kanalizasyon sistemleri

Boyuna Kaynakl? Boru:

 • Üretim: Boyuna kaynakl? boru, bir çelik ?eridin düz bir ?ekilde kaynaklanmas?yla üretilir.
 • Özellikler:
  • Daha dü?ük bas?nçlara dayanabilir.
  • Daha az esnekli?e sahiptir.
  • Daha k?sa ömürlüdür.
  • Daha ucuzdur.
  • Daha yayg?nd?r.
 • Kullan?m alanlar?:
  • Dü?ük bas?nçl? s?v? ve gaz ta??mac?l???
  • ?n?aat
  • Makine imalat?
  • Tar?m

Spiral ve boyuna kaynakl? borular aras?ndaki farklar:

Feature Spiral Boru Boyuna Kaynakl? Boru
Üretim yöntemi Sarmal büküm ve kaynak Düz kaynak
Bas?nç dayan?m? Daha yüksek Daha dü?ük
Esneklik Daha fazla Daha az
Ömür Daha uzun Daha k?sa
Fiyat Daha pahal? Daha ucuz
Yayg?nl?k Daha az yayg?n Daha yayg?n

Hangi boru türünün seçilece?i, uygulaman?n özel gereksinimlerine ba?l?d?r. Yüksek bas?nç ve esneklik önemliyse, spiral boru kullan?lmal?d?r. Daha dü?ük maliyet ve yayg?nl?k önemliyse, boyuna kaynakl? boru kullan?labilir.

Çelik Boru Fiyat Listesi

HR BORULAR Çelik BORU F?YAT L?STES?
ET KALINLI?I (mm) – TL / mt
EBAT (mm) 1,4 1,5 1,9 2 2,4 2,5 2,9 3 3,2 3,6 4 5 6 6,3 8 10
13 27,33
16 30,85
17 33 41,61
18 34,88
19 35,03 36,55 41,02
20 38,43 45,95
21,3 38,5 45,66 47,03 56,49
22 41,71 51,7 65,64
25 42,76 51,9 65,41 77,23
26,9 45,05 53,39 53,63 62,45 64,37 75,75
28 48,54 62,55
30 53,2 66,76
32 51,93 62,35 63,08 78,17 93,26
33,7 55,08 66,14 66,48 77,78 80,14 94,78 106,86 126,38 132,36
35 63,65 76,58 90,24
38 63,76 77,9 93,96 110,84 151,65
40 69,66 88,71 104,76 123,42 162,4
42,4 67,81 69,4 83,52 85,76 101,25 119 139,2 147,66 163,23
45 75,67 92,94 112,87 133,89
48,3 75,97 78,01 92,61 96,88 111,4 114,85 135,87 152,11 172,56 188,78 235,49
50 85,32 103,92 123,41 146,8 203,07 256,03
51 85,77 101,74 104,86 121,75 125,52 149,04 163,2 203,43 257,23
57 106,7 128,28 154,21 182,92 240,95 300,06
60,3 99,77 116,89 120,67 142,49 145,96 168,15 172,01 192,68 217,81 229,62 293,16
63 142,55 171,15 203,66 339,09
63,5 203,87 262,81 340,17
70 128,24 156,95 188,93 224,39 296,29 370,3
76,1 127,72 153,63 181,14 186,15 215,28 221,67 250,88 275,65 292,71 372,73
88,9 166,27 186,56 219,67 257,76 261,33 324,35 342,76 438,55 567,35
101,6 215,96 261,36 311,91 380,95 410,29 520,5 630,79
108 252,05 299,86 352,41 463,87 572,94 705,51
114,3 241,08 285,62 339,96 417,05 449,44 565,21 700,9 770,82
127 364,82 391,65 516,58 641,82 782,39 1063,29
139,7 372,81 433,45 569,9 708,44 861,17 1219,03
150 498,46 660,41
152 428,98 498,62 681,02 821,74
156 699,73 845,23 1044,31 1434,03
159 544,05 702,99 875,03 1064,44
168,3 557,45 697,94 867 1061,95 1440,91
191 697,39 886,92 1061,19 1275,22 1810,33
219,1 803,24 963,76 1188,25 1436,39 1986,49
273 1263,52 1539,31 1910,51 2626,4 3351,55
323,3 1869,97 2267,62 3166,32

 

Çelik Çekme Boru Özellikleri

Çelik çekme boru, s?cak haddelenmi? çelik rulolar?n so?uk çekme i?lemiyle istenilen boyutlara getirilmesiyle üretilir. Bu i?lem, boruya yüksek mukavemet, hassas boyutlar ve pürüzsüz bir yüzey kazand?r?r.

Çelik çekme borular?n baz? önemli özellikleri:

 • Durability: Çelik çekme borular, yüksek mukavemete sahip ve dayan?kl? ürünlerdir.
 • Hassas boyutlar: Çelik çekme borular, hassas boyut toleranslar?na göre üretilebilir.
 • Pürüzsüz yüzey: Çelik çekme borular, pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.
 • Çe?itlilik: Farkl? boyutlarda, et kal?nl?klar?nda, çelik türlerinde ve yüzey kaplamalar?nda üretilebilir.
 • Kullan?m alanlar?: Otomotiv, makine imalat?, hidrolik sistemler, havac?l?k ve uzay sanayi gibi birçok alanda kullan?l?r.

Çelik çekme borular?n baz? dezavantajlar?:

 • Diki?li borulara göre daha pahal?d?r.
 • Üretimi daha zordur.
 • Daha az yayg?nd?r.

Çelik çekme boru türleri:

 • Diki?siz çelik çekme boru: Tek bir çelik külçesinden üretilen ve diki?siz bir yap?ya sahip olan borulard?r.
 • Diki?li çelik çekme boru: Sac levhalar?n kaynaklanmas?yla üretilen ve diki?li bir yap?ya sahip olan borulard?r.

Çelik çekme boru seçerken:

 • Uygulaman?n özel gereksinimlerini göz önünde bulundurmak önemlidir.
 • Do?ru boyut, et kal?nl???, çelik türü ve yüzey kaplamas? seçilmelidir.

Bas?nca Dayan?kl? Çelik Boru

Bas?nca dayan?kl? çelik boru, çe?itli uygulamalarda kullan?lan çok yönlü bir malzemedir. Su, gaz, ya? ve hidrolik s?v? gibi s?v? ve gazlar? ta??mak için kullan?labilir. Ayr?ca binalar, köprüler ve kuleler gibi yap?larda yap?sal bir eleman olarak da kullan?labilir.

Bas?nca dayan?kl? çelik boru, çe?itli boyutlarda ve kal?nl?klarda mevcuttur. En yayg?n bas?nca dayan?kl? çelik boru türlerinden baz?lar? ?unlard?r:

 • Siyah boru: Bu, en yayg?n bas?nca dayan?kl? çelik boru türüdür ve genellikle su ve gaz hatlar? için kullan?l?r. Siyah boru, mukavemet ve dayan?kl?l?k sa?layan diki?siz çelikten yap?l?r.
 • Galvanizli boru: Bu tip çelik boru, korozyona kar?? koruma sa?layan bir çinko kaplamas? ile kaplanm??t?r. Galvanizli boru, suya maruz kalan uygulamalarda, örne?in sprinkler sistemlerinde ve çitlerde kullan?l?r.
 • Paslanmaz çelik boru: Bu tip çelik boru, paslanma ve korozyona kar?? dirençli olan bir ala??mdan yap?lm??t?r. Paslanmaz çelik boru, g?da i?leme, kimyasal i?leme ve denizcilik gibi korozyona direncin önemli oldu?u uygulamalarda kullan?l?r.
 • Diki?siz boru: Bu tip çelik boru, tek bir çelik parças?ndan yap?l?r ve diki? yoktur. Diki?siz boru, yüksek bas?nçl? uygulamalarda, örne?in hidrolik hatlarda ve kazanlarda kullan?l?r.
 • ERW boru: Bu tip çelik boru, bir çelik ?eridin kenarlar?n?n bir araya getirilmesi ve kaynaklanmas?yla yap?l?r. ERW boru, siyah borudan daha az pahal?d?r ve genellikle dü?ük bas?nçl? uygulamalarda kullan?l?r.

  Bas?nca dayan?kl? çelik boru seçerken, uygulaman?n özel gereksinimlerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Örne?in, korozyona kar?? koruma önemliyse, galvanizli veya paslanmaz çelik boru kullan?lmal?d?r. Yüksek bas?nçl? bir uygulama için diki?siz boru kullan?lmal?d?r.

  Çelik boru fiyatlar?, istanbul, erw, erdemir, yücel, tosyal?, noksel, ümran, onur boru, demir, metal, paslanmaz, spiral, 6 metre, profil, 60l?k, 32lik, 1 parmak, 40l?k, 100lük, su borusu, do?algaz, yuvarlak, özel, esnek, bursa, ankara, kütahya, afyon, bitlis, kilis, mardin, mersin, konya, siirt, u?ak