Trapezplade Pris?

Trapez sac fiyat?, kullan?lan malzemenin türüne, sac kal?nl???na, kaplama tipine, üretici firmaya ve di?er baz? etkenlere ba?l? olarak de?i?ir. 2024 y?l? için genel bir fiyat bilgisi vermek gerekirse:

 • Eksklusiv moms:
  • Galvanizli trapez sac: 40 TL/m² – 70 TL/m²
  • Boyal? trapez sac: 50 TL/m² – 80 TL/m²
  • Paslanmaz çelik trapez sac: 100 TL/m² – 150 TL/m²

Teknik Özellikler:

 • Materiale: Stål, aluminium eller kobber
 • Hårtykkelse: 0,40 mm – 1,20 mm
 • Belægningstype: Trapezplade, bølgeplade, singel
 • Farve: Forskellige farvemuligheder er tilgængelige
 • Livstid: Kan holde op til 50 år, hvis den installeres korrekt
 • Vedligeholdelse: Vedligeholdes ved regelmæssig rengøring og maling. det er nemt

Trapez Sac Seçimi:

Trapez sac seçiminde dikkat edilmesi gereken baz? hususlar ?unlard?r:

 • Formål med brug: Fangst? forskellige materialer såsom finer, vægbeklædning eller sidebeklædning. kan bruges til andre formål.
 • Klimatiske forhold: Modstandsdygtig over for vejrforhold som regn, sne, storm. at være? skal.
 • Æstetisk: Det skal være foreneligt med tagets generelle udseende. skal.
 • Budget: Der skal etableres en balance mellem pris og ydeevne.

Ek Bilgiler:

 • Trapez sac, en yayg?n kullan?lan çat? kaplama malzemesidir.
 • Galvanizli sac, korozyona kar?? koruma sa?lar.
 • Boyal? sac, estetik aç?dan daha güzeldir ve farkl? renk seçenekleri sunar.
 • Paslanmaz çelik sac, en dayan?kl? çat? kaplama malzemesidir.
 • Trapez sac seçerken, bir uzmandan yard?m almak faydal? olacakt?r.
trapez sac fiyat?
Priser på farvede ark?
Renkli Sac Fiyat?

Trapez Sac Formlar?

Trapez saclar, farkl? profillerde üretilebilir. En yayg?n kullan?lan trapez sac formlar? ?unlard?r:

27/200:

 • 27 mm trapez yüksekli?i
 • 200 mm panel geni?li?i
 • 0.55 mm minimum sac kal?nl???
 • Hafif ve ekonomik bir seçenektir.
 • Dü?ük yük kapasitesine sahiptir.
 • Genellikle çat? ve duvar kaplamada kullan?l?r.

38/151:

 • 38 mm trapez yüksekli?i
 • 151 mm panel geni?li?i
 • 0.60 mm minimum sac kal?nl???
 • 27/200’e göre daha yüksek yük kapasitesine sahiptir.
 • Daha dayan?kl? ve uzun ömürlüdür.
 • Çat? ve duvar kaplamada kullan?l?r.

50/900:

 • 50 mm trapez yüksekli?i
 • 900 mm panel geni?li?i
 • 0.70 mm minimum sac kal?nl???
 • Daha yüksek mukavemet ve yük kapasitesine sahiptir.
 • Büyük aç?kl?klarda kullan?labilir.
 • Çat? ve duvar kaplamada kullan?l?r.

50/980:

 • 50 mm trapez yüksekli?i
 • 980 mm panel geni?li?i
 • 0.75 mm minimum sac kal?nl???
 • 50/900’e göre daha geni? bir panele sahiptir.
 • Daha h?zl? ve kolay montaj imkan? sa?lar.
 • Daha estetik bir görünüme sahiptir.
 • Çat? ve duvar kaplamada kullan?l?r.

55/900:

 • 55 mm trapez yüksekli?i
 • 900 mm panel geni?li?i
 • 0.80 mm minimum sac kal?nl???
 • En yüksek mukavemet ve yük kapasitesine sahip trapez formdur.
 • A??r yüklerin oldu?u yap?larda kullan?l?r.
 • Uzun ömürlü ve dayan?kl? bir çözümdür.
 • Çat? ve duvar kaplamada kullan?l?r.

Di?er Trapez Sac Formlar?:

 • 40/245
 • 60/750
 • 75/825
 • 100/1000

Trapez sac seçiminde dikkat edilmesi gereken baz? hususlar ?unlard?r:

 • Formål med brug: Fangst? forskellige materialer såsom finer, vægbeklædning eller sidebeklædning. kan bruges til andre formål.
 • Klimatiske forhold: Modstandsdygtig over for vejrforhold som regn, sne, storm. at være? skal.
 • Æstetisk: Det skal være foreneligt med tagets generelle udseende. skal.
 • Budget: Der skal etableres en balance mellem pris og ydeevne.

Trapez Sac Formlar?n?n m² Ta??ma Kapasitesi

Trapez sac formlar?n?n m² ta??ma kapasitesi, birçok faktöre ba?l? olarak de?i?ir. Bu faktörler ?unlard?r:

 • Hårtykkelse: Sac kal?nl??? artt?kça, m² ta??ma kapasitesi de artar.
 • Trapez yüksekli?i: Trapez yüksekli?i artt?kça, m² ta??ma kapasitesi de artar.
 • Materiale: Çelik, alüminyum veya bak?r gibi farkl? malzemelerin m² ta??ma kapasitesi farkl?d?r.
 • Çelik dayan?m?: Çelik saclarda kullan?lan çelik dayan?m? artt?kça, m² ta??ma kapasitesi de artar.
 • Dækker: Galvaniz veya boyal? kaplama gibi farkl? kaplamalar, m² ta??ma kapasitesini biraz etkileyebilir.
 • Montaj ?ekli: Do?ru montaj yap?lmad??? takdirde, trapez sac?n m² ta??ma kapasitesi dü?ebilir.

A?a??da, baz? yayg?n trapez sac formlar?n?n m² ta??ma kapasitesi örnekleri verilmi?tir:

Form Hårtykkelse??? (mm) m² Ta??ma Kapasitesi (kg/m²)
27/200 0.55 150-200
38/151 0.60 200-300
50/900 0.70 300-400
50/980 0.75 400-500
55/900 0.80 500-600

Unutulmamal?d?r ki, bu de?erler sadece örnektir. Gerçek m² ta??ma kapasitesi için, bir uzmana dan??man?z ve projeye özel hesaplama yapt?rman?z önemlidir.

Ayr?ca, trapez sac seçiminde sadece m² ta??ma kapasitesine de?il, di?er faktörlere de dikkat edilmesi gerekir.

Trapez saclar hakk?nda daha detayl? bilgi için bir uzmana dan??man?z tavsiye edilir.

0,50 mm Sac Kal?nl???nda Trapez Sac Formlar?n?n m² Ta??ma Kapasitesi

A?a??da, 0,50 mm sac kal?nl??? için baz? yayg?n trapez sac formlar?n?n m² ta??ma kapasitesi örnekleri verilmi?tir:

Form m² Ta??ma Kapasitesi (kg/m²)
27/200 100-150
38/151 150-200
50/900 200-300
50/980 250-350
55/900 300-400

Unutulmamal?d?r ki, bu de?erler sadece örnektir. Gerçek m² ta??ma kapasitesi için, bir uzmana dan??man?z ve projeye özel hesaplama yapt?rman?z önemlidir.

Ayr?ca, trapez sac seçiminde sadece m² ta??ma kapasitesine de?il, di?er faktörlere de dikkat edilmesi gerekir.

Trapezplade Pris?

Trapez sac fiyat?, günlük olarak de?i?mektedir. ?stanbul, izmir , ankara gibi illerde de farkl?l?klar mümkündür.

A?a??da, En çok tercih edilen trapez sac formlar?n?n m² ve ton baz?nda ortalama fiyatlar?n? gösteren bir Excel tablosu yer almaktad?r:

Form Hårtykkelse??? (mm) m² Fiyat? (TL) Ton Fiyat? (TL)
27/200 0.50 25 500
38/151 0.50 30 600
50/900 0.50 35 700
50/980 0.50 40 800
55/900 0.50 45 900

Fiyatlar, üretici firma, sac tipi, kaplama ve sat?n alma miktar?na göre de?i?iklik gösterebilir.

Trapez sac fiyatlar?, 3 metre, boyal?, 6 metre, metre, köpüklü, tek kat, beyaz, m2, plaka, levha, 4 metre, 0.50, kiremit rengi, istanbul, ??d?r, metal, çat?, kaplama, Ankara, ?zmir, Mu?la, Bodrum