Priser på farvede ark?

Renkli sac fiyatlar?, genellikle galvanizli sac üzerine kaplama yöntemi ile elde edilmektedir. Maliyet aç?s?ndan haliyle galvaniz sacdan daha pahal?d?r. Çat? kaplama ürünleri için tercih edilebilir. Trapez formu verilmesi ile çat? kaplamaya uygun hale gelmektedir. Ayr?ca otomotiv sanayinde de çok kullan?l?r.

Renkli Sac Nedir?

Renkli sac, galvanizli veya boyal? sac levhalara, estetik ve koruma amaçl? boya kaplamas? uygulanarak üretilen bir sac türüdür. Çelik levhalar, korozyona kar?? korumak ve estetik bir görünüm kazand?rmak için çe?itli renklerde boyanabilir. Renkli saclar, hem iç hem de d?? mekanlarda çok çe?itli uygulamalarda kullan?l?r.

Renkli sac?n baz? avantajlar? ?unlard?r:

 • Æstetisk: Renkli saclar, çok çe?itli renklerde mevcuttur ve binalara ve di?er yap?lara modern ve çekici bir görünüm kazand?rabilir.
 • Holdbarhed: Renkli saclar, korozyona ve a??nmaya kar?? koruma sa?lar ve uzun ömürlüdür.
 • Bak?m kolayl???: Renkli saclar, kolayca temizlenebilir ve bak?m? kolayd?r.
 • Hafiflik: Renkli saclar, di?er yap? malzemelerine k?yasla daha hafiftir ve bu da onlar? ta??may? ve kurmay? kolayla?t?r?r.

Renkli sac?n baz? dezavantajlar? ?unlard?r:

 • Maliyet: Renkli saclar, galvanizli saclara göre daha pahal? olabilir.
 • Çizilmeye kar?? hassasiyet: Renkli saclar, çizilmeye kar?? hassas olabilir.
 • Solma: Renkli saclar, zamanla güne? ?????na maruz kalmaktan dolay? solabilir.

Renli Sac RAL Kodlar?

Renkli saclar, RAL renk kodlar? ile tan?mlan?r. RAL (Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Allgemeine Technische Lieferbedingungen) Almanya’da kurulmu? bir renk standartlar? enstitüsüdür. RAL renk paleti, 1927’den beri Avrupa’da sanayi ve in?aat sektörlerinde renkleri tan?mlamak için kullan?lmaktad?r. RAL renkleri, 4 basamakl? bir say? ile tan?mlan?r. ?lk iki basamak, rengin tonunu, üçüncü basamak rengin doygunlu?unu ve dördüncü basamak ise rengin parlakl???n? gösterir.

Baz? yayg?n RAL kodlar? ?unlard?r:

 • RAL 9001: Beyaz
 • RAL 9003: Beyaz sinyal
 • RAL 9005: Siyah
 • RAL 9006: Gri alüminyum
 • RAL 9010: Beyaz saf
 • RAL 7004: Gri sinyal
 • RAL 5010: Mavi gentian
 • RAL 6005: Ye?il zümrüt
 • RAL 3000: K?rm?z? ate?

Renkli sac sat?n al?rken, RAL kodunu kullanarak istedi?iniz rengi tam olarak belirtebilirsiniz.

Renkli sac hakk?nda ek bilgiler:

 • Renkli saclar, farkl? kal?nl?klarda ve ebatlarda üretilebilir.
 • Renkli saclar, düz veya trapezoidal yani trapez formda olabilir.
 • Renkli saclar, çe?itli kaplama türleri ile üretilebilir. En yayg?n kaplama türleri ?unlard?r:
  • Polyester
  • Poliüretan
  • PVDF
  • Plastisol

Trapez Üretiminde Renkli Saclar

Trapezlerde kullan?lan renkli saclar, hem estetik hem de i?levsel aç?dan önemli bir malzemedir. Renkli saclar, trapezi korozyondan korur, ömrünü uzat?r ve binaya modern ve çekici bir görünüm kazand?r?r.

Trapezlerde kullan?lan renkli saclar, genellikle 0,5 mm ila 1,2 mm kal?nl???nda sacdan üretilir. Saclar, polyester, poliüretan, PVDF veya plastisol gibi çe?itli kaplama türleri ile kaplanabilir. Kaplama türü, sac?n dayan?kl?l???n? ve rengini etkiler.

Trapezlerde kullan?lan renkli saclar?n baz? avantajlar? ?unlard?r:

 • Æstetisk: Renkli saclar, çok çe?itli renklerde mevcuttur ve binalara ve di?er yap?lara modern ve çekici bir görünüm kazand?rabilir.
 • Holdbarhed: Renkli saclar, korozyona ve a??nmaya kar?? koruma sa?lar ve uzun ömürlüdür.
 • Bak?m kolayl???: Renkli saclar, kolayca temizlenebilir ve bak?m? kolayd?r.
 • Hafiflik: Renkli saclar, di?er yap? malzemelerine k?yasla daha hafiftir ve bu da onlar? ta??may? ve kurmay? kolayla?t?r?r.
 • Is? ve ses yal?t?m?: Renkli saclar, ?s? ve ses yal?t?m? sa?layabilir.

Trapezlerde kullan?lan renkli saclar?n baz? dezavantajlar? ?unlard?r:

 • Maliyet: Renkli saclar, galvanizli saclara göre daha pahal? olabilir.
 • Çizilmeye kar?? hassasiyet: Renkli saclar, çizilmeye kar?? hassas olabilir.
 • Solma: Renkli saclar, zamanla güne? ?????na maruz kalmaktan dolay? solabilir.

Trapez sac seçiminde dikkat edilmesi gerekenler:

 • Sac?n kal?nl???: Trapez sac?n kal?nl???, binan?n yükünü ta??yabilmesi için önemlidir.
 • Kaplama türü: Kaplama türü, sac?n dayan?kl?l???n? ve rengini etkiler.
 • Farve: Renk, binan?n genel esteti?i ile uyumlu olmal?d?r.
 • Pris: Farkl? sat?c?lar?n fiyatlar?n? kar??la?t?rmak önemlidir.

Renkli Sac Fiyat Listesi (Yakla??k)

Fiyatlar Ocak 2024 tarihi için TL/m² olarak verilmi?tir.

Trapez Form Hårtykkelse??? (mm) Fiyat (TL/m²)
27/200 0.55 25 – 30
27/200 0.60 28 – 33
38/151 0.60 30 – 35
38/151 0.70 33 – 38
50/900 0.70 35 – 40
50/900 0.80 38 – 43
50/980 0.75 40 – 45
50/980 0.80 43 – 48
55/900 0.80 45 – 50
55/900 0.90 48 – 53

Bemærk:

 • Fiyatlar, sac?n cinsi, kaplamas?, rengi ve üreticisine göre de?i?iklik gösterebilir.
 • Yukar?daki fiyatlar sadece referans amaçl?d?r. Güncel fiyatlar için bizimle ileti?ime geçmeniz en do?rusu olacakt?r.

Renkli sac fiyatlar? hakk?nda ek bilgiler:

 • Renkli sac fiyatlar?, döviz kuru ve hammadde fiyatlar?ndaki dalgalanmalardan etkilenir.
 • Renkli sac fiyatlar?, bölgeye göre de de?i?iklik gösterebilir.
27-200 trapezplade – tag? dækning?
27-200 trapezpladepriser?
beton-alti-trapez-uygulama

Trapez Form Özellikleri 

27/200 Trapez Form:

 • 27 mm trapez yüksekli?i
 • 200 mm panel geni?li?i
 • 0.55 mm minimum sac kal?nl???
 • RAL 9002 (Beyaz Gri), RAL 9003 (Beyaz Sinyal), RAL 9010 (Beyaz Saf), RAL 7016 (Antrasit Gri) renk seçenekleri
 • Çat? ve duvar kaplamada kullan?labilir.
 • Hafif ve ekonomik bir seçenektir.
 • Dü?ük yük kapasitesine sahiptir.

38/151 Trapez Form:

 • 38 mm trapez yüksekli?i
 • 151 mm panel geni?li?i
 • 0.60 mm minimum sac kal?nl???
 • RAL 9002 (Beyaz Gri), RAL 9003 (Beyaz Sinyal), RAL 9010 (Beyaz Saf), RAL 7016 (Antrasit Gri) renk seçenekleri
 • Çat? ve duvar kaplamada kullan?labilir.
 • 27/200’e göre daha yüksek yük kapasitesine sahiptir.
 • Daha dayan?kl? ve uzun ömürlüdür.

50/900 Trapez Form:

 • 50 mm trapez yüksekli?i
 • 900 mm panel geni?li?i
 • 0.70 mm minimum sac kal?nl???
 • RAL 9002 (Beyaz Gri), RAL 9003 (Beyaz Sinyal), RAL 9010 (Beyaz Saf), RAL 7016 (Antrasit Gri) renk seçenekleri
 • Çat? ve duvar kaplamada kullan?labilir.
 • Daha yüksek mukavemet ve yük kapasitesine sahiptir.
 • Büyük aç?kl?klarda kullan?labilir.

50/980 Trapez Form:

 • 50 mm trapez yüksekli?i
 • 980 mm panel geni?li?i
 • 0.75 mm minimum sac kal?nl???
 • RAL 9002 (Beyaz Gri), RAL 9003 (Beyaz Sinyal), RAL 9010 (Beyaz Saf), RAL 7016 (Antrasit Gri) renk seçenekleri
 • 50/900’e göre daha geni? bir panele sahiptir.
 • Daha h?zl? ve kolay montaj imkan? sa?lar.
 • Daha estetik bir görünüme sahiptir.

55/900 Trapez Form:

 • 55 mm trapez yüksekli?i
 • 900 mm panel geni?li?i
 • 0.80 mm minimum sac kal?nl???
 • RAL 9002 (Beyaz Gri), RAL 9003 (Beyaz Sinyal), RAL 9010 (Beyaz Saf), RAL 7016 (Antrasit Gri) renk seçenekleri
 • En yüksek mukavemet ve yük kapasitesine sahip trapez formdur.
 • A??r yüklerin oldu?u yap?larda kullan?l?r.
 • Uzun ömürlü ve dayan?kl? bir çözümdür.

Trapez form seçiminde dikkat edilmesi gerekenler:

 • Binan?n kullan?m amac?
 • Binan?n yük kapasitesi
 • Çat? veya duvar kaplamada kullan?lacak olmas?
 • Estetik tercihler
 • Budget

Trapez saclar hakk?nda ek bilgiler:

 • Trapez saclar, farkl? profillerde üretilebilir.
 • Trapez saclar, galvanizli veya boyal? sacdan üretilebilir.
 • Trapez saclar, çat? ve duvar kaplamada kullan?labilir.
 • Trapez saclar, sandviç panellerin üretiminde de kullan?labilir.

Bemærk: Yukar?daki bilgiler genel bilgilerdir. Farkl? üreticiler farkl? profiller ve renk seçenekleri sunabilir. Sipari? vermeden önce üreticinin teknik bilgilerini kontrol etmeniz önemlidir.

Renkli sac fiyatlar?, bölge, üretici, kullan?lan malzeme, galvaniz, kaplama, kalite, ebat, gr, m2, ölçü, miktar, kal?nl?k gibi parametrelere göre de?i?ir. Genellikle kirli beyaz veya kiremit rengi çat?da tercih edilir.