Galvaniseret rør Pris?

Galvaniz boru fiyat?, boru üretici firmalar?n belirlemi? oldu?u çelik fiyat art??lar?na göre belirlenmektedir.

Galvanizli Boru Fiyat?

Galvaniz Kaplama, Hammadde ve Etkileyen Faktörler

Galvanizli borular, korozyona kar?? üstün koruma sa?layan çinko kaplamayla i?lenmi? çelik borulard?r. Bu kaplama i?lemi “galvanizleme” olarak adland?r?l?r ve çinko ile kaplamay? ifade eder. Galvanizleme i?leminin yo?unlu?u, metre kare ba??na kullan?lan çinko miktar? (gr) ile ölçülür.

Galvanizli Boru Fiyat?n? Etkileyen Faktörler:

 • Hammadde Fiyatlar?: Galvanizli boru fiyatlar?n?n en önemli belirleyicisi, çinko ve çelik gibi hammaddelerin fiyat dalgalanmalar?d?r. Çinko ve çelik fiyatlar?ndaki art??lar, galvanizli boru fiyatlar?nda da yükseli?e neden olur.
 • Kaplama Kal?nl???: Galvanizleme i?leminde kullan?lan çinko miktar?, borunun korozyona kar?? direncini ve dolay?s?yla fiyat?n? etkiler. Daha kal?n kaplamal? borular, daha uzun ömürlü ve daha yüksek fiyatl?d?r.
 • Boru Boyutu ve Duvar Kal?nl???: Borunun çap? ve duvar kal?nl??? da fiyat üzerinde belirleyici rol oynar. Daha geni? çapl? ve daha kal?n duvarl? borular, daha fazla hammadde ve galvanizleme i?lemi gerektirdi?inden daha pahal?d?r.
 • Produktionsomkostninger: Üretim ve i?çilik maliyetleri de galvanizli boru fiyatlar?n? etkileyen faktörler aras?ndad?r.
 • Udbud og efterspørgsel: Galvanizli borulara olan talep ve arz dengesindeki de?i?imler de fiyatlarda dalgalanmalara neden olabilir.
Galvanizli Boru Fiyat Listesi
STØRRELSE (mm) ET KALINLI?I (mm)
TL / mt
2,00 2,50 3,00
21,3 63,50
26,9 80,00 90,46 106,08
33,7 97,19 113,67 133,78
42,4 122,89 140,79 166,60
48,3 137,53 158,69 187,10
60,3 173,54 198,06 235,37
76,1 251,64 300,45
88,9 307,17 367,70
114,3 482,67

Galvaniz Boru ile Paslanmaz Boru Fark? nedir?

Galvaniz boru ve paslanmaz boru, her ikisi de dayan?kl? ve uzun ömürlü boru türleridir. Aralar?nda baz? önemli farklar vard?r:

Materiale:

 • Galvaniz boru: Karbon çelikten üretilir ve çinko ile kaplan?r. Bu kaplama, boruyu korozyondan korur.
 • Rustfrit rør: Nikel, krom ve molibden gibi elementler içeren bir ala??mdan üretilir. Bu ala??m, boruyu korozyona kar?? do?al olarak dirençli hale getirir.

Holdbarhed:

 • Galvaniz boru: Galvaniz kaplama, boruyu korozyondan korur, ancak çizilirse veya a??n?rsa paslanmaya ba?layabilir.
 • Rustfrit rør: Paslanmaz çelik ala??m, boruyu korozyona kar?? do?al olarak dirençli hale getirir. Çizilse veya a??nsa bile paslanmaz.

Pris:

 • Galvaniz boru: Paslanmaz borudan daha ucuzdur.
 • Rustfrit rør: Galvaniz borudan daha pahal?d?r.

Anvendelsesområder:

 • Galvaniz boru: Su tesisat?, elektrik tesisat?, çit ve korkuluk yap?m?nda kullan?l?r.
 • Rustfrit rør: G?da ve kimya tesisatlar?nda, t?bbi ekipmanlarda, mutfak ve banyo gereçlerinde kullan?l?r.

Özetle:

 • Galvaniz boru: Daha ucuz, ancak çizilmeye ve a??nmaya kar?? daha az dayan?kl?.
 • Rustfrit rør: Daha pahal?, ancak daha dayan?kl? ve uzun ömürlü.

Hangi boru türünün sizin için uygun oldu?unu seçerken, kullan?m amac?n?, bütçenizi ve dayan?kl?l?k gereksinimlerinizi göz önünde bulundurman?z önemlidir.

Ek bilgiler:

 • Galvaniz borular?n ömrü, çinko kaplaman?n kal?nl???na ve ortam ko?ullar?na ba?l?d?r.
 • Paslanmaz borular?n ömrü, kullan?lan ala??m türüne ba?l?d?r.
 • Her iki boru türü de farkl? boyutlarda ve kal?nl?klarda mevcuttur.

Galvaniz Boru Kaplama Kal?nl?klar?

Galvaniz boru kaplama kal?nl?klar?, borunun kullan?m amac?na ve maruz kalaca?? çevresel ko?ullara göre belirlenir. TS EN ISO 1461 standard?nda galvaniz kaplaman?n kal?nl?klar? için 5 s?n?f belirtilmi?tir:

S?n?f Kaplama Kal?nl??? (µm) Kullan?m Alan?
EN. 80-120 Atmosferik ko?ullara maruz kalan borular
B 60-80 Daha az korozif ortamlarda kullan?lan borular
C. 40-60 Kapal? ortamlarda kullan?lan borular
D 25-40 Hafif korozif ortamlarda kullan?lan borular
E 10-25 Çok hafif korozif ortamlarda kullan?lan borular

Galvaniz boru kaplama kal?nl?klar? için baz? genel bilgiler:

 • S?cak dald?rma galvanizleme yöntemi ile yap?lan kaplamalarda, kaplama kal?nl??? 50-150 µm aras?nda de?i?ir.
 • Elektrolitik galvanizleme yöntemi ile yap?lan kaplamalarda, kaplama kal?nl??? 5-20 µm aras?nda de?i?ir.
 • Borunun çap? artt?kça, kaplama kal?nl??? da artar.
 • Daha korozif ortamlarda kullan?lan borular için daha kal?n kaplama tercih edilir.
galvanizli boru fiyat?
galvanizli boru fiyat?

Galvanizli Boru A??rl?klar?

Galvanizli boru a??rl?klar?, borunun çap?na, duvar kal?nl???na ve galvaniz kaplama kal?nl???na göre de?i?ir. A?a??da, baz? yayg?n galvanizli boru boyutlar? ve a??rl?klar? için bir tablo bulabilirsiniz:

Boru Çap? (mm) Duvar Kal?nl??? (mm) Galvaniz Kaplama Kal?nl??? (?m) A??rl?k (kg/m)
20 2.0 80 1.68
25 2.5 80 2.27
32 3.2 80 3.63
40 4.0 80 5.52
50 5.0 80 7.02

Galvanizli boru a??rl???n? hesaplamak için a?a??daki formülü kullanabilirsiniz:

A??rl?k = (Boru çap? - Duvar kal?nl???) x Duvar kal?nl??? x 7.85 x (1 + Galvaniz kaplama kal?nl??? / Boru çap?)

Örne?in:

32 mm çap?nda, 3.2 mm duvar kal?nl???nda ve 80 ?m galvaniz kaplama kal?nl???nda bir galvanizli borunun a??rl???n? hesaplamak için:

A??rl?k = (32 - 3.2) x 3.2 x 7.85 x (1 + 80 / 32) = 3.63 kg/m

Galvaniz boru fiyat?, 6 metre, 3mm, 4mm, su, do?algaz, paslanmaz, 1.5 parmak, 1 parmak, sera, demir, 2 inç, 60l?k, yar?m, boyal?, ölçüleri, a??rl?klar?, hesaplama, fiyatlar?, metal, çelik, istanbul, bursa, ankara, izmir, çanakkale, eski?ehir, kütahya, ordu, samsun, artvin