Pris på stålrør?

Pris på stålrør?, birçok faktörden etkilenerek dalgalanma gösterebilir. Bu faktörler ?unlard?r:

Råvarepriser?:

 • Demir cevheri ve hurda çelik gibi hammaddelerin global ve lokal fiyatlar?ndaki de?i?imler, çelik boru fiyatlar?n? do?rudan etkiler.

Produktionsomkostninger:

 • Enerji, i?gücü ve di?er üretim maliyetlerindeki art??lar, çelik boru fiyatlar?na yans?r.

Udbud og efterspørgsel:

 • Çelik boru fiyat?, piyasas?ndaki arz ve talep dengesindeki de?i?imler, fiyatlarda dalgalanmalara neden olabilir.

Valutakurs:

 • Türkiye’de çelik boru fiyatlar?, büyük ölçüde ithal hammaddelere ba?l?d?r. Döviz kurundaki dalgalanmalar, ithal ürünlerin fiyatlar?n? ve dolay?s?yla çelik boru fiyatlar?n? etkiler.

?u anki çelik boru fiyatlar?:

 • Çelik boru fiyatlar?, borunun türüne, boyutuna, et kal?nl???na ve üreticisine göre de?i?ir.
 • Ortalama olarak, 2023 y?l? Aral?k ay? itibariyle, siyah çelik boru fiyatlar? 10 TL til 50 TL pr. kg Det varierer mellem.
 • Galvanizli çelik boru fiyatlar? ise 15 TL til 60 TL pr. kg Det varierer mellem.

2024 y?l? için çelik boru fiyat tahminleri:

 • Eksperter forventer, at råvarepriser og produktionsomkostninger vil fortsætte med at stige i 2024.
 • Bu nedenle, çelik boru fiyatlar?n?n da 2024 y?l?nda kan stige med 10 til 20 procent Det er anslået.
pris på stålrør?

Çelik Boru A??rl?k Hesaplama

Çelik boru a??rl???, çe?itli mühendislik ve in?aat projelerinde önemli bir parametredir. Hesaplamada hassasiyet ve do?ruluk, güvenli ve verimli tasar?mlar için kritik önem ta??r. Bu belgede, çelik boru a??rl?k hesaplama için üç temel yöntem sunulmaktad?r:

Yöntem 1: Yo?unluk ve Hacim Kullanarak

 • Formül: A??rl?k = Yo?unluk * Hacim
 • Massefylde: Çelik için 7.85 g/cm³ (7850 kg/m³)
 • Hacim: ? * (D?? Çap/2)² * Kal?nl?k * Uzunluk
 • ?: 3.14

Eksempel:

D?? çap? 10 cm, et kal?nl??? 1 cm ve uzunlu?u 1 metre olan bir çelik borunun a??rl???n? hesaplayal?m.

 • Hacim: 3.14 * (10/2)² * 1 * 100 = 1570 cm³
 • Vægt: 7.85 * 1570 = 12307.5 g = 12.31 kg

Yöntem 2: A??rl?k Tablosu Kullanarak

Çelik boru üreticileri, farkl? boyutlarda ve et kal?nl?klar?nda borular?n a??rl?klar?n? gösteren tablolar sunar. Bu tablolar, h?zl? ve kolay bir ?ekilde hesaplama yapman?z? sa?lar.

Yöntem 3: Online Hesap Makinesi Kullanarak

?nternette, çelik boru a??rl?k hesaplama yapabilece?iniz birçok online hesap makinesi mevcuttur. Bu hesap makineleri, borunun boyutlar?n? ve et kal?nl???n? girmeniz halinde size a??rl??? hesaplar.

Hesaplama Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Borunun d?? çap?, et kal?nl??? ve uzunlu?u do?ru bir ?ekilde ölçülmelidir.
 • Kullan?lan formül ve tablolar, borunun malzemesine (çelik türü) uygun olmal?d?r.
 • Hesaplama sonuçlar?, toleranslar ve üretim standartlar? göz önünde bulundurularak de?erlendirilmelidir.
stålrør priser?
stålrør priser?
istanbul çelik boru fiyat?

Çelik Boru Fiyat? Listesi

1,9 2 2,4 2,5 2,9 3 3,2 3,6 4 5 6 6,3 8 10
13 27,33
16 30,85
17 33 41,61
18 34,88
19 35,03 36,55 41,02
20 38,43 45,95
21,3 38,5 45,66 47,03 56,49
22 41,71 51,7 65,64
25 42,76 51,9 65,41 77,23
26,9 45,05 53,39 53,63 62,45 64,37 75,75
28 48,54 62,55
30 53,2 66,76
32 51,93 62,35 63,08 78,17 93,26
33,7 55,08 66,14 66,48 77,78 80,14 94,78 106,86 126,38 132,36
35 63,65 76,58 90,24
38 63,76 77,9 93,96 110,84 151,65
40 69,66 88,71 104,76 123,42 162,4
42,4 67,81 69,4 83,52 85,76 101,25 119 139,2 147,66 163,23
45 75,67 92,94 112,87 133,89
48,3 75,97 78,01 92,61 96,88 111,4 114,85 135,87 152,11 172,56 188,78 235,49
50 85,32 103,92 123,41 146,8 203,07 256,03
51 85,77 101,74 104,86 121,75 125,52 149,04 163,2 203,43 257,23
57 106,7 128,28 154,21 182,92 240,95 300,06
60,3 99,77 116,89 120,67 142,49 145,96 168,15 172,01 192,68 217,81 229,62 293,16
63 142,55 171,15 203,66 339,09
63,5 203,87 262,81 340,17
70 128,24 156,95 188,93 224,39 296,29 370,3
76,1 127,72 153,63 181,14 186,15 215,28 221,67 250,88 275,65 292,71 372,73
88,9 166,27 186,56 219,67 257,76 261,33 324,35 342,76 438,55 567,35
101,6 215,96 261,36 311,91 380,95 410,29 520,5 630,79
108 252,05 299,86 352,41 463,87 572,94 705,51
114,3 241,08 285,62 339,96 417,05 449,44 565,21 700,9 770,82
127 364,82 391,65 516,58 641,82 782,39 1063,29
139,7 372,81 433,45 569,9 708,44 861,17 1219,03
150 498,46 660,41
152 428,98 498,62 681,02 821,74
156 699,73 845,23 1044,31 1434,03
159 544,05 702,99 875,03 1064,44
168,3 557,45 697,94 867 1061,95 1440,91
191 697,39 886,92 1061,19 1275,22 1810,33
219,1 803,24 963,76 1188,25 1436,39 1986,49
273 1263,52 1539,31 1910,51 2626,4 3351,55
323,3 1869,97 2267,62 3166,32

Stålrørstyper

Çelik boru türleri, çe?itli üretim yöntemleri ve malzemeler kullan?larak üretilen, geni? bir yelpazede uygulamaya sahip, içi bo?, yuvarlak kesitli metal ürünlerdir. Çelik boru türleri, üretim yöntemlerine göre ?u ?ekilde s?n?fland?r?labilir:

1. Diki?li Çelik Borular:

 • Ergitme Kaynakl? Diki?li Borular (ERW): Bu borular, yass? çelik sacdan ?eritler halinde üretilir ve elektriksel direnç kayna?? ile kaynaklanarak olu?turulur.
 • Spiral Kaynakl? Diki?li Borular (SAW): Bu borular, yass? çelik sacdan ?eritler halinde üretilir ve spiral ?ekilde kaynaklanarak olu?turulur.
 • Diki?li Borular?n Kullan?m Alanlar?: Su ve kanalizasyon hatlar?, petrol ve gaz boru hatlar?, yap?sal elemanlar, makine parçalar?.

2. Diki?siz Çelik Borular:

 • S?cak Haddelenmi? Diki?siz Borular: Bu borular, yüksek s?cakl?klarda i?lenen, yass? çelik külçelerden delinerek ve çekilerek üretilir
 • So?uk Çekilmi? Diki?siz Borular: S?cak haddelenmi? borular, so?uk çekme i?lemiyle daha hassas boyutlara ve pürüzsüz bir yüzeye sahip hale getirilir.
 • Diki?siz Borular?n Kullan?m Alanlar?: Hidrolik ve pnömatik sistemler, yüksek bas?nçl? boru hatlar?, kazan ve ?s? e?anjörleri, hassas makine parçalar?.

3. Çelik Boru Kaplama Türleri:

 • Siyah Çelik Boru: Kaplamas?z borulard?r.
 • Galvanizli Çelik Boru: Erimi? çinko ile kaplanm?? borulard?r. Korozyona kar?? dayan?kl?d?r.
 • Boyal? Çelik Boru: Farkl? renklerde boya ile kaplanm?? borulard?r. Estetik görünüm ve korozyon korumas? sa?lar.
 • Plastik Kapl? Çelik Boru: Plastik ile kaplanm?? borulard?r. Korozyona ve kimyasallara kar?? dayan?kl?d?r.

4. Çelik Boru Ebatlar?:

Çelik boru ebatlar?, çe?itli d?? çaplarda ve et kal?nl?klar?nda üretilebilir. Ebatlar, borunun kullan?m amac?na ve mukavemet ihtiyac?na göre belirlenir.

5. Çelik Boru Seçimi:

Çelik boru seçimi yaparken, borunun kullan?m amac?, bas?nç ve s?cakl?k gibi çal??ma ko?ullar?, mukavemet ihtiyac?, korozyon riski ve bütçe gibi faktörler göz önünde bulundurulmal?d?r.

Pris på stålrør?, metal, demir, erw, diki?siz, diki?li, kaynakl?, spiral, siyah, galvaniz, boyal?, do?algaz, su, makine, gaz, petrol, 6 metre, ere?li, izmir, istanbul, çaplar?, tablosu, bursa, istanbul, 60 l?k, 1 parmak, 32lik, ölçüleri, a??rl???, hesaplama