Bladprys?

Sac Fiyat?, kalite, kal?nl?k, ebat, miktar gibi faktörler d???nda bir çok farkl? parametreden etkilenmektedir. 2024 y?l? fiyat de?i?imlerini bize sorarak ö?renebilirsiniz.

 

Sac Fiyat?n? Etkileyen Faktörler

Sac fiyat?, birçok faktörden etkilenerek dalgalanma gösterebilir. Bu faktörler ?unlard?r:

Grondstofpryse?:

 • Demir cevheri ve hurda sac gibi hammaddelerin global ve lokal fiyatlar?ndaki de?i?imler, sac fiyatlar?n? do?rudan etkiler.

Produksiekoste:

 • Enerji, i?gücü ve di?er üretim maliyetlerindeki art??lar, sac fiyatlar?na yans?r.

Arz ve Talep:

 • Sac piyasas?ndaki arz ve talep dengesindeki de?i?imler, fiyatlarda dalgalanmalara neden olabilir.

Wisselkoers:

 • Türkiye’de sac fiyatlar?, büyük ölçüde ithal hammaddelere ba?l?d?r. Döviz kurundaki dalgalanmalar, ithal ürünlerin fiyatlar?n? ve dolay?s?yla sac fiyatlar?n? etkiler.

Sac Türü:

 • Siyah sac, galvanizli sac, boyal? sac, paslanmaz sac, alüminyum sac ve DKP sac gibi farkl? sac türlerinin fiyatlar? da birbirinden farkl?d?r.

Sac Boyutu:

 • Sac?n eni, boyu ve et kal?nl??? gibi boyutlar? da fiyat? etkileyen faktörlerdendir.

Sac Kalitesi:

 • Sac?n üretim standard?, kimyasal bile?imi ve mekanik özellikleri gibi kalite kriterleri de sac fiyat?n? etkiler.

Sac Miktar?:

 • Sac?n adedi veya kilogram? da fiyat? etkileyen bir faktördür.

Sac Fiyat? Hesaplama:

 • Sac fiyat?n? hesaplamak için, sac türü, boyut, et kal?nl???, kalite ve miktar gibi bilgilere ihtiyaç vard?r.

Sac Fiyat? Hakk?nda Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Sac fiyat?, hammadde fiyatlar?na, üretim maliyetlerine, arz ve talebe ve döviz kuruna göre de?i?ebilir.
 • Sac fiyatlar?, sac üreticileri ve sat?c?lar? aras?nda de?i?iklik gösterebilir.
 • Sac fiyat? hesaplan?rken KDV ve nakliye gibi ek masraflar da göz önünde bulundurulmal?d?r.
Plaatmetaal Pryse?
Plaatmetaal Pryse?

kazan saclar? istanbul
kazan saclar? istanbul
20mm sac fiyat?

Sac Fiyat? 2024

2024 y?l?nda sac fiyatlar?, birçok faktörden etkilenerek dalgalanma gösterebilir. Bu faktörler ?unlard?r:

Grondstofpryse?:

 • Demir cevheri ve hurda sac gibi hammaddelerin global ve lokal fiyatlar?ndaki de?i?imler, sac fiyatlar?n? do?rudan etkiler.

Produksiekoste:

 • Enerji, i?gücü ve di?er üretim maliyetlerindeki art??lar, sac fiyatlar?na yans?r.

Arz ve Talep:

 • Sac piyasas?ndaki arz ve talep dengesindeki de?i?imler, fiyatlarda dalgalanmalara neden olabilir.

Wisselkoers:

 • Türkiye’de sac fiyatlar?, büyük ölçüde ithal hammaddelere ba?l?d?r. Döviz kurundaki dalgalanmalar, ithal ürünlerin fiyatlar?n? ve dolay?s?yla sac fiyatlar?n? etkiler.

?u anki sac fiyatlar?:

 • Sac fiyatlar?, sac?n türüne, boyutuna, et kal?nl???na ve üreticisine göre de?i?ir.
 • Ortalama olarak, 2023 y?l? Aral?k ay? itibariyle, siyah sac fiyatlar? kg ba??na 10 TL ile 50 TL Dit wissel tussen.
 • Galvanizli sac fiyatlar? ise kg ba??na 15 TL ile 60 TL Dit wissel tussen.

2024 y?l? için sac fiyat tahminleri:

 • Uzmanlar, 2024 y?l?nda hammadde fiyatlar?n?n ve üretim maliyetlerinin artmaya devam etmesini bekliyor.
 • Bu nedenle, sac fiyatlar?n?n da 2024 y?l?nda yüzde 10 ila 20 oran?nda artabilece?i tahmin ediliyor.

Sac Fiyat? Hesaplama

Sac fiyat? hesaplan?rken göz önünde bulundurulmas? gereken birçok faktör vard?r. Bu faktörler ?unlard?r:

Sac Türü:

 • Siyah sac
 • gegalvaniseerde plaat
 • Boyal? hare
 • Paslanmaz sac
 • Alüminyum sac
 • DKP sac

Sac Boyutu:

 • Breedte van vel (mm)
 • Bladlengte (mm)
 • Sac?n et kal?nl??? (mm)

Sac Kalitesi:

 • Sac?n üretim standard?
 • Sac?n kimyasal bile?imi
 • Sac?n mekanik özellikleri

Sac Miktar?:

 • Sac?n adedi
 • Sac?n kilogram?

Sac Fiyat?:

 • Sac?n kilogram fiyat? (TL/kg)

Sac Fiyat? Hesaplama Formülü:

Sac Fiyat? = (Sac Boyutu x Sac Kalitesi x Sac Miktar?) x Sac Fiyat?

Voorbeeld:

 • Sac türü: Siyah sac
 • Sac boyutu: 1000 mm x 2000 mm x 2 mm
 • Sac kalitesi: S235JR
 • Sac miktar?: 10 adet
 • Sac fiyat?: 15 TL/kg

Sac Fiyat? = (1000 mm x 2000 mm x 2 mm x 10 adet) x 15 TL/kg = 600.000 TL

Sac Fiyat? Hesaplama Araçlar?:

 • Çe?itli online sac fiyat hesaplama araçlar? mevcuttur.
 • Bu araçlar, sac türü, boyut, et kal?nl??? ve miktar? gibi bilgileri girerek sac fiyat?n? hesaplaman?za yard?mc? olur.

Sac A??rl?k Hesaplama

Sac?n a??rl???n? hesaplamak için a?a??daki formülü kullanabilirsiniz:

A??rl?k = (Yo?unluk x Sac Boyutu x Sac Kal?nl???) / 1000

Formüldeki De?i?kenler:

 • Digtheid: Sac?n malzemesine göre de?i?en bir de?erdir.
  • Çelik sac için yo?unluk: 7.85 g/cm³
  • Alüminyum sac için yo?unluk: 2.7 g/cm³
  • Paslanmaz sac için yo?unluk: 8 g/cm³
  • DKP sac için yo?unluk: 7.85 g/cm³
  • Galvanizli sac için yo?unluk: 7.85 g/cm³ (galvaniz kaplama katman? dikkate al?nmaz)
 • Sac Boyutu:
  • Breedte van vel (mm)
  • Bladlengte (mm)
 • Hare dikte: Sac?n et kal?nl??? (mm)

Voorbeeld:

 • Sac türü: Siyah sac
 • Sac boyutu: 1000 mm x 2000 mm x 2 mm
 • Sac yo?unlu?u: 7.85 g/cm³

A??rl?k = (7.85 g/cm³ x 1000 mm x 2000 mm x 2 mm) / 1000 = 314 kg

Sac fiyat?, demir, levha, plaka, metal, galvaniz, dkp, s?cak, çinko, paslanmaz, 1500×6000, 100×200, ölçüleri, a??rl???, hesaplama, çat?, 6 metre, boyal?, 2mm, oluklu, 1mm