ケーベント鉄の価格は?

Kö?ebent demir fiyatlar?, Tercih edece?iniz ürün çelik olmas? sebebiyle a??rl?k hesaplamas? standartt?r. Ayr?ca bölglere göre Kö?ebent demir fiyatlar de?i?mektedir. Buradaki as?l etken nakliye maliyetidir. ?stanbul L demir fiyatlar? ile ?zmir L demir fiyatlar? farkl?d?r.

?stanbul Kö?ebent Demir Fiyatlar? ile ?zmir Kö?ebent Demir Fiyatlar? Kar??la?t?rmas?

Kö?ebent demir fiyatlar?, birçok faktöre ba?l? olarak de?i?ebilmektedir. Bu faktörler ?unlard?r:

 • Demir çe?idi: S235JR, S355JR, St44-2 gibi farkl? demir türlerinin fiyatlar? farkl?d?r.
 • Kö?ebent demir boyutlar?: Kö?ebent demirlerin kenar uzunluklar? ve kal?nl?klar? fiyatlar?n? etkiler.
 • Fiyat dalgalanmalar?: Döviz kuru ve hammadde fiyatlar?ndaki dalgalanmalar Kö?ebent demir fiyatlar?n? da etkileyebilir.
 • Sat?c?: Farkl? sat?c?lar?n fiyat politikalar? ve stok durumlar? da fiyatlar? etkileyebilir.

Genel olarak, ?stanbul ve ?zmir’de Kö?ebent demir fiyatlar? aras?nda çok büyük bir fark yoktur. Ancak, baz? durumlarda, ?stanbul’da fiyatlar?n ?zmir’den biraz daha yüksek olabilece?ini görebilirsiniz.

A?a??da, ?ubat 2024 tarihi için ?stanbul ve ?zmir’de baz? yayg?n Kö?ebent demir boyutlar?n?n fiyatlar?n? kar??la?t?ran bir tablo yer almaktad?r:

Kö?ebent Demir Fiyat Listesi

Boyut ?stanbul (TL/kg) ?zmir (TL/kg)
L 40x40x3 23,50 25,40
L 50x50x4 24,00 25,80
L 60x60x5 24,50 25,30
L 70x70x6 25,00 26,80
L 80x80x7 25,50 26,30

Görüldü?ü gibi, fiyatlar aras?nda çok büyük bir fark yoktur. Ancak, ?zmir’de baz? boyutlarda Kö?ebent demirlerin ?stanbul’dan biraz daha ucuz oldu?unu görebilirsiniz.

Kö?ebent demir sat?n almadan önce:

 • Farkl? sat?c?lardan fiyat teklifi alman?z ve fiyatlar? kar??la?t?rman?z önemlidir.
 • ?htiyac?n?z olan Kö?ebent demir boyutlar?n? ve özelliklerini net olarak belirlemeniz gerekir.
 • Fiyat dalgalanmalar?n? göz önünde bulundurman?z ve güncel fiyatlar için ara?t?rma yapman?z gerekir.

Kö?ebent Demir Fiyat Listesi

A?a??da, Kö?ebent demir ebatlar? fiyatlar?n? gösteren güncellenmi? bir tablo yer almaktad?r:

Boyut 価格(TL/kg)
L 40x40x3 23,50
L 50x50x4 24,00
L 60x60x5 24,50
L 70x70x6 25,00
L 80x80x7 25,50
L 100x100x8 26,00

Fiyatlar, birçok faktöre ba?l? olarak de?i?ebilir. Bu faktörler ?unlard?r:

 • Demir çe?idi: S235JR, S355JR, St44-2 gibi farkl? demir türlerinin fiyatlar? farkl?d?r.
 • Kö?ebent demir boyutlar?: Kö?ebent demirlerin kenar uzunluklar? ve kal?nl?klar? fiyatlar?n? etkiler.
 • Fiyat dalgalanmalar?: Döviz kuru ve hammadde fiyatlar?ndaki dalgalanmalar L demir fiyatlar?n? da etkileyebilir.
 • Sat?c?: Farkl? sat?c?lar?n fiyat politikalar? ve stok durumlar? da fiyatlar? etkileyebilir.

Kö?ebent demir sat?n almadan önce:

 • ?htiyac?n?z olan L demir boyutlar?n? ve özelliklerini net olarak belirlemeniz gerekir.
 • Fiyat dalgalanmalar?n? göz önünde bulundurman?z ve güncel fiyatlar için ara?t?rma yapman?z gerekir.
Kö?ebent demir Fiyatlar?

 

L demir fiyatlar?
Kö?ebent demir fiyatlar?

Kö?ebent demir ile L demir Fark? nedir?

Kö?ebent demir ve L demir, her ikisi de in?aatta ve di?er metal i?leme uygulamalar?nda kullan?lan iki yayg?n çelik profildir. Görünü?te ve kullan?mda benzerlik göstermelerine ra?men, aralar?nda baz? önemli farklar vard?r.

Kö?ebent Demir:

 • L ?eklindedir, ancak kenarlar? birbirine dik aç?yla de?il, belirli bir aç?yla (genellikle 90° veya 45°) bükülmü?tür.
 • Farkl? aç?larda üretilebilir, örne?in 45°, 60°, 75° ve 90°.
 • Çe?itli boyutlarda ve kal?nl?klarda mevcuttur.
 • Daha sa?lam ve dayan?kl? bir yap?ya sahiptir.
 • Genellikle ta??y?c? eleman olarak kullan?l?r, örne?in binalarda kolonlar ve kiri?ler.
 • Çe?itli ba?lant? elemanlar? ile kullan?labilir.

L Demir:

 • L ?eklindedir ve kenarlar? birbirine dik aç?yla bükülmü?tür.
 • “L profil” veya “L kesit” olarak da bilinir.
 • Çe?itli boyutlarda ve kal?nl?klarda mevcuttur.
 • Kö?ebent demire göre daha hafiftir.
 • Çe?itli amaçlar için kullan?labilir, örne?in çerçeveleme, raf yap?m?, kö?e takviyesi ve dekorasyon.
 • Kaynak ve c?vata gibi ba?lant? elemanlar? ile kullan?labilir.

Özetle:

 • Kö?ebent demir ve L demir, L ?eklinde profillerdir.
 • Kö?ebent demir, kenarlar? belirli bir aç?yla bükülmü? L demirdir.
 • Kö?ebent demir, L demire göre daha sa?lam ve dayan?kl?d?r.
 • L demir, kö?ebent demire göre daha hafiftir.
 • Her iki profil de çe?itli amaçlar için kullan?labilir.

Hangi profilin kullan?laca??, projenin özel gereksinimlerine ba?l?d?r.

追加情報:

 • Kö?ebent demir ve L demir, farkl? çelik türlerinden üretilebilir.
 • Her iki profil de galvanizli veya paslanmaz çelik olarak da mevcuttur.
 • Fiyatlar, profile göre de?i?ebilir.

Bölgelere Göre Kö?ebent Demir Fiyat Listesi

Kö?ebent demir fiyatlar?, birçok faktöre ba?l? olarak de?i?ebilmektedir. Bu faktörler ?unlard?r:

 • Bölge: Fiyatlar bölgeden bölgeye de?i?iklik gösterebilir.
 • Demir çe?idi: S235JR, S355JR, St44-2 gibi farkl? demir türlerinin fiyatlar? farkl?d?r.
 • Kö?ebent demir boyutlar?: Kö?ebent demirlerin kenar uzunluklar? ve kal?nl?klar? fiyatlar?n? etkiler.
 • Fiyat dalgalanmalar?: Döviz kuru ve hammadde fiyatlar?ndaki dalgalanmalar L demir fiyatlar?n? da etkileyebilir.
 • Sat?c?: Farkl? sat?c?lar?n fiyat politikalar? ve stok durumlar? da fiyatlar? etkileyebilir.

A?a??da, baz? yayg?n Kö?ebent demir boyutlar?n?n Türkiye’deki baz? bölgelerde yakla??k fiyatlar?n? gösteren bir tablo yer almaktad?r:

Bölge Boyut 価格(TL/kg)
?stanbul Kö?ebent 40x40x3 26,50
?zmir Kö?ebent 40x40x3 26,40
Ankara Kö?ebent 40x40x3 26,60
Bursa Kö?ebent 40x40x3 26,55
Antalya Kö?ebent 40x40x3 26,70

 

Kö?ebent demir Fiyatlar?, çelik, kö?ebent, 20×20, 30×30, 40×40, 50×50, 50 lik, 100, 200, 250, ?zmir, Kocaeli, Karabük, Ere?li, ?stanbul, Denizli, Bursa, 6 metre, 4 lük, 5 lik, fiyat?, a??rl???, L demir