P355GH Sac Fiyatlar?

P355GH Sac Fiyatlar?, bas?nca dayan?kl? çelik kalitelerindendir. Yüksek ?s?ya da dayan?kl?d?r. P355GH pelti, Avrupa bas?nçl? kaplar için standart çelik levhalardan biridir. Bu çelik, yüksek mukavemet, iyi kaynaklanabilirlik ve dü?ük s?cakl?kta darbe dayan?kl?l??? gibi özelliklere sahiptir.

P355GH Sac Fiyatlar?

Fiyatlar, sac kal?nl???na, tedarikçiye, sipari? miktar?na ve di?er faktörlere göre de?i?iklik gösterebilir.

Paksuus (mm) Geni?lik (mm) Uzunluk (mm) Yakla??k Fiyat Aral??? (TL/kg)
3 1500 6000 25 TL – 33 TL
4 1500 6000 22 TL – 30 TL
5 1500 6000 22 TL – 30 TL
6 1500 6000 22 TL – 30 TL
7 1500 6000 22 TL – 30 TL
8 1500 6000 22 TL – 30 TL
9 1500 6000 22 TL – 30 TL
10 1500 6000 22 TL – 30 TL
11 1500 6000 22 TL – 30 TL
12 1500 6000 22 TL – 30 TL
13 1500 6000 22 TL – 30 TL
14 1500 6000 22 TL – 30 TL
15 1500 6000 22 TL – 30 TL
16 1500 6000 22 TL – 30 TL
17 1500 6000 22 TL – 30 TL
18 1500 6000 22 TL – 30 TL
19 1500 6000 22 TL – 30 TL
20 1500 6000 22 TL – 30 TL

Huomioittavia asioita:

 • Fiyatlar KDV hariçtir.
 • Fiyatlar teslimat masraflar? ve di?er ek ücretleri içermeyebilir.
 • Farkl? ölçülerde saclar da mevcuttur.
 • Hinnat, tilaus? Se voi vaihdella summan ja maksutavan mukaan.

Daha güncel fiyat bilgileri ve size özel bir teklif için lütfen ileti?ime geçiniz.

P355GH Sac Kimyasal Özellikleri

P355GH sac Fiyatlar?, Avrupa bas?nçl? kaplar için standart çelik levhalardan biridir. Bu çelik, yüksek mukavemet, iyi kaynaklanabilirlik ve dü?ük s?cakl?kta darbe dayan?kl?l??? gibi özelliklere sahiptir.

Kimyasal bile?imi:

Elementti A??rl?k Yüzdesi (%)
Karbon (C) 0,12 – 0,20
Mangan (Mn) 1,40 – 2,00
Silikon (Si) 0,15 – 0,35
Fosfor (P) ? 0,040
Kükürt (S) ? 0,050
Bak?r (Cu) ? 0,40
Nikel (Ni) ? 0,60
Krom (Cr) ? 0,15
Molibden (Mo) ? 0,15

Huomautus: Bu tabloda verilen de?erler ortalama de?erlerdir. Gerçek kimyasal bile?im, sac üreticisine ve üretim sürecine göre de?i?ebilir.

P355GH sac’?n di?er kimyasal özellikleri:

 • Karbon e?de?eri: 0,42 – 0,52
 • Manganez e?de?eri: 4,10 – 5,10
 • Azot içeri?i: ? 0,012

P355GH sac’?n mekanik özellikleri:

 • Akma dayan?m? (Rm): 355 – 630 MPa
 • Uzama (%): 20 – 24
 • Darbe dayan?kl?l??? (KV): -20°C’de ? 27 J, 0°C’de ? 40 J, +20°C’de ? 60 J
 • Elastikiyet modülü: 200 GPa

P355GH sac’?n kullan?ld??? alanlar:

 • Kattilat
 • paine astiat
 • Borular
 • Tehdä työtä? vaihtimet
 • Makineler
 • Yap?sal çelik

P355GH Sac Fiyatlar? Mukavemet De?erleri

P355GH, kalite malzeme bas?nçl? kaplar ve s?cak s?v? ta??yan borular?n üretilmesinde kullan?l?r. ?çeri?indeki karbon oran? P235?ten yüksektir. Sürünme dayan?ml? ve yüksek ?s? çelikleri gruplar? aras?ndad?r. En 10028-2 standard?na göre üretilir. ?çerisinde 0.08-0.2 oran?nda karbon, 0.4 oran?nda silisyum, 0.9-1.5 oran?nda mangan, 0.3 oran?nda karbon gibi elementler bulunur.

Akma ve çekme dayan?m? kal?nl??a ba?l? olarak de?i?ir. Kal?nl?k artt?kça akma dayan?m? azal?r. Genellikle 280 MPa ile 355 MPa aras?ndad?r. Akma dayan?m? üretimde kullan?lacak malzemeler için belirleyici mekanik özelliklerden biridir.

Yük ta??yacak malzemelerin akma mukavemetlerinin yüksek olmas? istenir. Ancak ?ekillendirme i?lemine tabi tutulacak malzemelerin yüksek akma de?erleri olsun istenmez.

P355GH Akma dayan?m? çekme dayan?m?na bölünerek malzemenin ?ekil alma kabiliyetini belirleyen de?er bulunur. P355 kalite malzemenin çekme dayan?m? ise 470 MPa ile 650 MPa aras?nda de?i?ir. Yüzde uzama miktar? ise %20?dir.

P355GH SAC F?YATLARI
P355GH SAC F?YATLARI

 

P355GH Sac Özellikleri

P355GH
P355GH

paine Säiliöt ja korkean lämpötilan sovellukset ?Kestävä? Äänestys

P355GH sac fiyatlar?, paineita? säiliöt, putket ja korkean lämpötilan sovellukset. yksi käytetty ?lämmönkestävä? teräksen laatu. Tämä on terästä EN 10028 standardi? Siinä on alla ja edellisessä mainitut ominaisuudet ?British Standard? Ja DIN standardi? Se on korvannut vastaavat arvonsa.

P355GH peltiominaisuudet:

 • Voimakas: Pienin myötöraja? Se on 355 MPa.
 • Hyvä hitsattavuus: hitsattu? Sitä voidaan käyttää turvallisesti rakenteissa.
 • Tehdä työtä? kestävyys?: Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa 350 °C - 450 °C.
 • Hienorakeinen rakenne: Sillä on hyvä pitkäikäisyys.
 • korroosiota vastaan keskivastus: Yleensä lisäkorroosiosuojaus? vaatii.

P355GH-teräksen käyttöalueet:

 • Petrokemian teollisuus: paine säiliöt, putket, laipat
 • Kemianteollisuus: Reaktioastiat?, ?s? vaihtimet
 • Energiasektori: Höyrykattilat, paine? tankit
 • Yleinen koneiden valmistus?: Korkea lujuus ja ?s? kestävyyttä? osia vaativat

P355GH-teräksen edut muihin teräslajeihin verrattuna:

 • Voimakas: Ohuemmat levypaksuudet Painonsäästöä voidaan saavuttaa käyttämällä
 • Tehdä työtä? kestävyys?: Sitä voidaan käyttää korkeissa lämpötiloissa.
 • Hyvä hitsattavuus: hitsattu? Sitä voidaan käyttää turvallisesti rakenteissa.

P355GH Sac fiyatlar?, çelik, metal, ?s?ya, yüksek s?cakl?k, 300 derece, 400 derece, kalite, erdemir, 6352, bas?nca, bas?nç, boru, plaka, 16mo3, p265gh, p355nl1, p355nl2, p355nh, p355gh