P355GH Sac Fiyatlar?

P355GH Sac Fiyatlar?, bas?nca dayan?kl? çelik kalitelerindendir. Yüksek ?s?ya da dayan?kl?d?r. P355GH sac, Avrupa bas?nçl? kaplar için standart çelik levhalardan biridir. Bu çelik, yüksek mukavemet, iyi kaynaklanabilirlik ve dü?ük s?cakl?kta darbe dayan?kl?l??? gibi özelliklere sahiptir.

P355GH Sac Fiyatlar?

Fiyatlar, sac kal?nl???na, tedarikçiye, sipari? miktar?na ve di?er faktörlere göre de?i?iklik gösterebilir.

Espesor (mm) Geni?lik (mm) Uzunluk (mm) Yakla??k Fiyat Aral??? (TL/kg)
3 1500 6000 25 TL – 33 TL
4 1500 6000 22 TL – 30 TL
5 1500 6000 22 TL – 30 TL
6 1500 6000 22 TL – 30 TL
7 1500 6000 22 TL – 30 TL
8 1500 6000 22 TL – 30 TL
9 1500 6000 22 TL – 30 TL
10 1500 6000 22 TL – 30 TL
11 1500 6000 22 TL – 30 TL
12 1500 6000 22 TL – 30 TL
13 1500 6000 22 TL – 30 TL
14 1500 6000 22 TL – 30 TL
15 1500 6000 22 TL – 30 TL
16 1500 6000 22 TL – 30 TL
17 1500 6000 22 TL – 30 TL
18 1500 6000 22 TL – 30 TL
19 1500 6000 22 TL – 30 TL
20 1500 6000 22 TL – 30 TL

Cosas a las que prestar atención:

 • Fiyatlar KDV hariçtir.
 • Fiyatlar teslimat masraflar? ve di?er ek ücretleri içermeyebilir.
 • Farkl? ölçülerde saclar da mevcuttur.
 • Fiyatlar, sipari? miktar?na ve ödeme ?ekline göre de?i?ebilir.

Daha güncel fiyat bilgileri ve size özel bir teklif için lütfen ileti?ime geçiniz.

P355GH Sac Kimyasal Özellikleri

P355GH sac Fiyatlar?, Avrupa bas?nçl? kaplar için standart çelik levhalardan biridir. Bu çelik, yüksek mukavemet, iyi kaynaklanabilirlik ve dü?ük s?cakl?kta darbe dayan?kl?l??? gibi özelliklere sahiptir.

Kimyasal bile?imi:

Elemento A??rl?k Yüzdesi (%)
Carbono (C) 0,12 – 0,20
Manganeso (Mn) 1,40 – 2,00
Silicio (Si) 0,15 – 0,35
Fósforo (P) ? 0,040
Azufre (S) ? 0,050
Cobre (Cu) ? 0,40
Níquel (Ni) ? 0,60
Cromo (Cr) ? 0,15
Molibdeno (Mo) ? 0,15

Nota: Bu tabloda verilen de?erler ortalama de?erlerdir. Gerçek kimyasal bile?im, sac üreticisine ve üretim sürecine göre de?i?ebilir.

P355GH sac’?n di?er kimyasal özellikleri:

 • Karbon e?de?eri: 0,42 – 0,52
 • Manganez e?de?eri: 4,10 – 5,10
 • Azot içeri?i: ? 0,012

P355GH sac’?n mekanik özellikleri:

 • Akma dayan?m? (Rm): 355 – 630 MPa
 • Uzama (%): 20 – 24
 • Darbe dayan?kl?l??? (KV): -20°C’de ? 27 J, 0°C’de ? 40 J, +20°C’de ? 60 J
 • Elastikiyet modülü: 200 GPa

P355GH sac’?n kullan?ld??? alanlar:

 • Calderas
 • presión contenedores
 • Borular
 • ¿Trabajar? intercambiadores
 • Makineler
 • Yap?sal çelik

P355GH Sac Fiyatlar? Mukavemet De?erleri

P355GH, kalite malzeme bas?nçl? kaplar ve s?cak s?v? ta??yan borular?n üretilmesinde kullan?l?r. ?çeri?indeki karbon oran? P235?ten yüksektir. Sürünme dayan?ml? ve yüksek ?s? çelikleri gruplar? aras?ndad?r. En 10028-2 standard?na göre üretilir. ?çerisinde 0.08-0.2 oran?nda karbon, 0.4 oran?nda silisyum, 0.9-1.5 oran?nda mangan, 0.3 oran?nda karbon gibi elementler bulunur.

Akma ve çekme dayan?m? kal?nl??a ba?l? olarak de?i?ir. Kal?nl?k artt?kça akma dayan?m? azal?r. Genellikle 280 MPa ile 355 MPa aras?ndad?r. Akma dayan?m? üretimde kullan?lacak malzemeler için belirleyici mekanik özelliklerden biridir.

Yük ta??yacak malzemelerin akma mukavemetlerinin yüksek olmas? istenir. Ancak ?ekillendirme i?lemine tabi tutulacak malzemelerin yüksek akma de?erleri olsun istenmez.

P355GH Akma dayan?m? çekme dayan?m?na bölünerek malzemenin ?ekil alma kabiliyetini belirleyen de?er bulunur. P355 kalite malzemenin çekme dayan?m? ise 470 MPa ile 650 MPa aras?nda de?i?ir. Yüzde uzama miktar? ise %20?dir.

P355GH SAC F?YATLARI
P355GH SAC F?YATLARI

 

P355GH Sac Özellikleri

P355GH
P355GH

Bas?nçl? Kaplar ve Yüksek S?cakl?k Uygulamalar? ?çin Dayan?kl? Seçim

P355GH sac fiyatlar?, bas?nçl? kaplar, borular ve yüksek s?cakl?k uygulamalar? için kullan?lan bir ?s?ya dayan?kl? çelik kalitedir. Bu çelik, EN 10028 standard? alt?nda belirtilen özelliklere sahiptir ve önceki ?ngiliz Standard? Y DIN standard? e?de?erlerinin yerini alm??t?r.

P355GH sac özellikleri:

 • Yüksek mukavemet: Minimum akma dayan?m? 355 MPa’d?r.
 • ?yi kaynaklanabilirlik: Kaynakl? yap?larda güvenli bir ?ekilde kullan?labilir.
 • Is? dayan?m?: 350°C ile 450°C aras?ndaki s?cakl?klarda kullan?labilir.
 • ?nce taneli yap?: ?yi toklu?a sahiptir.
 • Korozyona kar?? orta direnç: Genellikle ek bir korozyon korumas? gerektirir.

P355GH çeli?in kullan?m alanlar?:

 • Petrokimya endüstrisi: Bas?nçl? kaplar, borular, flan?lar
 • Kimya endüstrisi: Reaksiyon kazanlar?, ?s? e?anjörleri
 • Enerji sektörü: Buhar kazanlar?, bas?nçl? tanklar
 • Genel makine imalat?: Yüksek mukavemet ve ?s? dayan?m? gerektiren parçalar

P355GH çeli?in di?er çelik kalitelerine göre avantajlar?:

 • Yüksek mukavemet: Daha ince sac kal?nl?klar? kullan?larak a??rl?k tasarrufu sa?lanabilir.
 • Is? dayan?m?: Yüksek s?cakl?k uygulamalar?nda kullan?labilir.
 • ?yi kaynaklanabilirlik: Kaynakl? yap?larda güvenli bir ?ekilde kullan?labilir.

P355GH Sac fiyatlar?, çelik, metal, ?s?ya, yüksek s?cakl?k, 300 derece, 400 derece, kalite, erdemir, 6352, bas?nca, bas?nç, boru, plaka, 16mo3, p265gh, p355nl1, p355nl2, p355nh, p355gh